הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו פרסמה תוצאות לרבעון השלישי ולתקופה שמאז תחילת שנת הכספים

הביצועים הכספיים ממשיכים להשתפר בהשוואה לתקופות המקבילות בשנת 2011

6/2/2013 12:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית (NYSE: TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת לתקופות בנות שלושה חודשים ותשעה חודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2012.

תוצאות עיקריות לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2012 - בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2011

- המכירות נטו הסתכמו ב-185.7 מיליון דולרים, עלייה של 37.6 מיליון דולרים, שהם 25.4 אחוזים. עם זאת, היקפי המכירות ירדו במעט.

- שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 75.4 אחוזים, בהשוואה ל-71.6 אחוזים.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו בשיעור של 33.5 אחוזים והגיעו ל-11.8 מיליון דולרים.

- הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות, אשר כללו בשנת 2012 הקצאה של 3.3 מיליון דולרים לליטיגציה, עלו ב-2.1 מיליון דולרים.

- הרווח התפעולי עלה ל-104.0 מיליון דולרים, שהם 56.0 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-74.5 מיליון דולרים, שהיו 50.3 אחוזים מהמכירות נטו.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-88.8 מיליון דולרים, בהשוואה ל-62.4 מיליון דולרים, עלייה שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 1.98 דולרים בהשוואה ל-1.40 דולרים.

תוצאות עיקריות לתקופה בת תשעה החודשים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2012 - בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2011

- המכירות נטו הסתכמו ב-505.8 מיליון דולרים, עלייה של 107.9 מיליון דולרים, שהם 27.1 אחוזים. עם זאת, היקפי המכירות ירדו במעט.

- שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 74.2 אחוזים, בהשוואה ל-66.9 אחוזים.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו בשיעור של 45.3 אחוזים והגיעו ל-34.3 מיליון דולרים.

- הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות, אשר כללו בשנת 2012 הקצאה של 11.3 מיליון דולרים לליטיגציה, עלו ב-4.2 מיליון דולרים.

- הרווח התפעולי עלה ל-265.4 מיליון דולרים, שהם 52.5 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-170.6 מיליון דולרים, שהיו 42.9 אחוזים מהמכירות נטו.

- ההוצאה למס הכנסה עלתה ב-33.5 מיליון דולרים, מ-18.2 מיליון דולרים ל-51.7 מיליון דולרים

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-217.0 מיליון דולרים, בהשוואה ל-157.0 מיליון דולרים, עלייה של 60.0 מיליון דולרים שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 4.86 דולרים בהשוואה ל-3.52 דולרים.

תוצאות עיקריות לגבי תזרים המזומנים והמאזן

- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתשעה החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2012, בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2011, ב-173.1 מיליון דולרים בהשוואה ל-157.0 מיליון דולרים, בעיקר בשל תשלום למס הכנסה שמשתקף בירידה המשמעותית בחשבונות סחר ואחרים לתשלום.

- המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלו מ-31 במרס 2012 ב-152.2 מיליון דולרים והסתכמו ב-486.6 מיליון דולרים.

אישורי FDA ובקשות

במהלך הרבעון הגישה החברה בקשה אחת מסוג ANDA לרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA). יחד עם בקשה זו ממתינות לאישור FDA בקשות מסוג ANDA לגבי שבעה עשר מוצרים ובקשות מסוג NDA לגבי שני מוצרים.

אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.

הצהרת הסרת חבות

התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של התוצאות הכספיות השנתיות המאוחדות ולדעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות כדי לייצג בצורה הוגנת את מצבה הכספי והתוצאות התפעוליות של החברה. את התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות יש לקרוא ביחד עם התוצאות הכספיות המאוחדות והמבוקרות שנכללות בדוח השנתי של החברה שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) במתכונת של Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים של החברה, לזמינות של מידע כספי, וכן הערכות ביחס לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת הכספים 2013. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במעמדה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לטבלאות הכספיות

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב, 914-345-9001
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא, חשב
William.Coote@taro.com