הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

תרו מפרסמת את התוצאות של הרבעון שהסתיים ביוני 2015

9/8/2015 01:00
הות'ורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה את תוצאותיה הכספיות הבלתי מבוקרות עבור הרבעון שהסתיים ב-30 יוני, 2015.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-30 יוני 2015, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 ליוני 2014

• המכירות נטו הסתכמו ב-215 מיליון דולר, משקפים עלייה של 85 מיליון דולר. ברבעון האחרון של שנה שעברה המכירות נטו הושפעו לרעה על ידי הפרשה להגנת מחיר הסך 79 מיליון דולר (ברבעון הנוכחי ההפרשה להגנת מחיר הייתה 14 מיליון דולר). על בסיס פרו-פורמה, בהתאמה להפרשה להגנת מחיר, המכירות נטו היו אמורות לעלות ב-10%.היקף המכירות ירד ב-10% כתוצאה מעליה מפעילות של מתחרה בשוק האמריקאי. 

• הרווח הגולמי היה 172 מיליון דולר בהשוואה ל-85 מיליון דולר. ללא ההשפעה של התאמות המחיר האמורות, הרווח הגולמי היה עולה ב-13% יחסית לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח מכירות, שיווק, כלליות ואדמיניסטרציה נשאר יחסית ללא שינוי.

• הרווח התפעולי עלה  ב-80 מיליון דולר ל-134 מיליון דולר בעיקר הודות ליתרונות שהוגשמו מהתאמות המחיר בשנה שעברה. בנטרול הפריטים חד הפעמיים, הרווח התפעולי על פי אותו בסיס השוואה היה עולה בכ-17%.

• הרווח הגולמי המשויך לתרו היה 104 מיליון דולר בהשוואה ל- 46 מיליון דולר, עלייה של 58 מיליון דולר, אשר תוצאתם ברווח המדולל למניה היו 2.42 דולר, בהשוואה ל-1.08 דולר

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 68 מיליון דולר בהשוואה ל-36 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 יוני, 2014.

• סך כל המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים והפקדות בנקאיות קצרות טווח, עלה ב- 77 מיליון דולר ל-998 מיליון דולר מ-31 מרץ, 2015

מר קאל סאנדאראם, המנכ"ל של תרו אמר "כפי שציינו בעבר, אנו נישאר זהירים בשל הלחץ הגובר בעסקינו ממתחרים חזקים והמשך המיזוגים בתעשייה ובלקוחות. אנו ממשיכים להיות מחויבים לבניית קו מוצרים חזק ואיכותי באמצעות השקעות במחקר ופיתוח, אשר בשילוב עם מאמצי הפיתוח יעזור לתדלק את הגידול בטווח הבינוני והארוך"

אישורים מטעם ה - FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

החברה קיבלה לאחרונה אישורים מהרשות באמריקאית למזון ולתרופות ("FDA") לבקשות תרופה חדשה מקוצרות (("ANDAs", Desloratadine Oral Solution, 0.5 mg/mL and Loratadine Oral Solution USP, 1 mg/mL (Sugar Free, Bubble Gum Flavor, OTC). לחברה יש בסה"כ שלושים ושתיים בקשות מקוצרות לתרופות ANDAs   ובקשה אחת  NDA המסומנת כתרופת יתום המחכות לאישור של ה-NDA.

דיווח מסמך F-20 לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC)

ב-1 ביולי שיווחה החברה את הדו"ח בשנתי שלה על מסמך F-20 לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) לשנת הכספים המסתיימת ב-31 מרץ, 2015.

החברה מזהירה כי תחזיות של מידע כספי מוצגות על בסיס לא מבוקר ויכולים להיות בהן שינויים.

אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com

הצהרות הסרת חבות

הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדו"ח שמגישה החברה ל-   SEC  כמסמך F20.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act   משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, כמו גם הצהרות המתייחסות לביצועיה הפיננסים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות אודות תוצאות החברה ומידע המתייחס לשנת הכספים 2016. החברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הערכות נכונות, אך אינה ערבה למימוש ציפיות אלו. בין הגורמים העשויים להביא לתוצאות שונות בפועל ניתן למנות תנאים בכלכלה המקומית והבינלאומית, תנאים בתעשייה ובשוק בהם פועלת החברה, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, הליכים משפטיים מטעם צד שלישי כלשהו בכל ערכאה משפטית בישראל, ארה"ב, או כל מדינה אחרת בה תרו מקיימת פעילות, שינויים רגולטורים או בחקיקה במדינות בהן תרו מקיימת פעילות, בנוסף לסיכונים אחרים המפורטים מדי עת בדו"חות החברה ל SEC, ביניהם הדו"חות השנתיים המוגשים בטפסי F-20. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לצפייה בטבלאות המקוריות של התוצאות הכספיות לחץ כאן

המקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

לצפייה בהודעה באינטרנט בשפת המקור

http://www.businesswire.com/news/home/20150806006668/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, GVP, CFO, 914-345-9001
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com