הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו פרסמה תוצאות כספיות לשנה שהסתיימה ב-31 במרס 2013

27/5/2013 12:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו" או "החברה", NYSE: TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת, לרבעון ולשנה המלאה שהסתיימו ב-31 במרס 2013.

תוצאות עיקריות לרבעון שהסתיים ב-31 במרס 2013 בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 במרס 2012

- המכירות נטו הסתכמו ב-165.1 מיליון דולרים, עלייה של 20.0 מיליון דולרים או 13.8 אחוזים. אולם, הכמויות ירדו במעט.

- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 72.4 אחוזים בהשוואה ל-68.3 אחוזים.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו ב-23.9 אחוזים והגיעו לסכום של 12.2 מיליון דולרים.

- ההוצאות למכירות ושיווק וההוצאות הכלליות והאדמיניסטרטיביות ירדו ב-1.0 מיליון דולרים.

- פשרות והפסדים בהליכים משפטיים של 22.0 מיליון דולרים במרס 2013, בשל הליך משפטי על דיווח מחירים.

- הרווח התפעולי ירד ל-63.1 מיליון דולרים, שהם 38.2 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-66.2 מיליון דולרים, שהם 45.6 אחוזים מהמכירות נטו. אולם, בניכוי הפשרות וההפסדים בהתדיינות המשפטית היה הרווח התפעולי עומד על 85.1 מיליון דולרים, שהם 51.6 אחוזים מהמכירות נטו.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-49.2 מיליון דולרים בהשוואה ל-47.3 מיליון דולרים, עלייה שמשמעותה רווח של 1.10 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-1.06 דולרים.

תוצאות עיקריות לשנה שהסתיימה ב-31 במרס 2013 בהשוואה לשנה שהסתיימה ב-31 במרס 2012

- המכירות נטו הסתכמו ב-671.0 מיליון דולרים, עלייה של 127.9 מיליון דולרים, שהם 23.5 אחוזים. אולם, הכמויות ירדו במעט.

- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 73.7 אחוזים בהשוואה ל-67.3 אחוזים.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו ב-39.0 אחוזים והגיעו לסכום של 46.5 מיליון דולרים.

- ההוצאות למכירות ושיווק, וההוצאות הכלליות והאדמיניסטרטיביות, ירדו ב-8.1 מיליון דולרים, וכאחוז מהמכירות נטו ירדו מ-17.4 אחוזים ל-12.9 אחוזים.

- פשרות והפסדים בהליכים משפטיים של 33.3 מיליון דולרים, בעיקר בשל הליכים משפטיים מסוימים על דיווח מחירים.

- הרווח התפעולי עלה ל-328.6 מיליון דולרים, שהם 49.0 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-237.6 מיליון דולרים, שהם 43.7 אחוזים מהמכירות נטו. אולם, בניכוי הפשרות וההפסדים בהליכים משפטיים היה הרווח התפעולי עומד על 361.9 מיליון דולרים, שהם 53.9 אחוזים מהמכירות נטו.

- ההוצאות למס הכנסה עלו ב-31.8 מיליון דולרים, מ-36.0 מיליון דולרים ל-67.8 מיליון דולרים.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-266.2 מיליון דולרים בהשוואה ל-204.3 מיליון דולרים, עלייה של 61.9 מיליון דולרים שמשמעותה רווח של 5.95 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-4.59 דולרים.

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים והמאזן

- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנה שהסתיימה ב-31 במרס 2013 הסתכם ב-248.7 מיליון דולרים, בהשוואה ל-235.1 מיליון דולרים בשנה שהסתיימה ב-31 במרס 2012.

- שווי המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלה מאז 31 במרס 2012 ב-226.2 מיליון דולרים והגיע ל-560.5 מיליון דולרים.

אישוריFDA  ובקשות

במהלך הרבעון הגישה תרו בקשות ANDA (Abbreviated New Drug Application) לגבי חמישה (5) מוצרים לרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA). ביחד עם בקשות אלה, המספר הכולל של מוצרים שממתינים לאישור FDA עומד על 21 מסוג ANDA ושניים (2) מסוג NDA (New Drug Application).

תרו קיבלה אישור FDA למוצר Topicort® (desoximetasone) Topical Spray, 0.25% 

כפי שפורסם ב-12 באפריל 2013, תרו קיבלה אישור FDA לבקשת NDA עבור המוצר Topicort® (desoximetasone) Topical Spray, 0.25%.

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי המוגש להלן הוא לפני ביקורת וכפוף לשינויים. תוצאות מבוקרות סופיות ייכללו בדוחות השנתיים של החברה שיוגשו ב-31 ביולי 2013, או קודם לכן, לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) כ-Form 20-F.

אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.

הצהרות הסרת חבות

הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדוח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים, לזמינות המידע הכספי, לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2013. למרות שבחברה מאמינים שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במצבה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בארצות הברית, בישראל או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לתוצאות הכספיות

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
914-345-9001
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'יי. קוט
סגן נשיא וחשב
914-345-9001
William.Coote@taro.com