הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
תרו

חברת תרו מדווחת על תוצאות כספיות לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 למרץ 2015

המכירות נטו עלו ב14%, הרווח התפעולי והרווח למניה עלו ב-23% ו-39% בהתאמה

28/5/2015 11:40
הות'ורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה את תוצאותיה הכספיות לפני ביקורת עבור הרבעון הראשון של 2015 ושנת הכספים שהסתיימה ב-31 למרץ 2015.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-31 למרץ 2015, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 למרץ 2014

• המכירות נטו הסתכמו ב-244.2 מיליון דולר, עלייה של 57.0 מיליון דולר או 30.5%, על נפח המכירות ללא שינוי

• הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 81.8%, בהשוואה ל-75.5% - עלייה של 58.3 מיליון  דולר או 41.2%

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-10.7 מיליון דולר והסתכם ב 23.9 מיליון דולר

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עמד על 22.2 מיליון דולר, ירידה של 4.4 מיליון דולר

• הרווח התפעולי עלה  ב-52.0 מיליון דולר ל-153.5 מיליון דולר או 62.9% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-101.5 מיליון דולר או 54.3% מהמכירות נטו - המהווה גידול של 51.2%

• הרווח הנקי הושפע לטובה מהכנסות ממט"ח (FX) בסך 32.5% בהשוואה ל-3.9 מיליון דולר, תוצאה של שינוי לטובה בשער המטבע

• כתוצאה מהעלייה במכירות, העלייה ברווח הגולמי ובלימה בעלויות, הרווח הנקי המשויך לתרו היה 152.3 מיליון דולר בהשוואה ל- 89.6 מיליון דולר, כתוצאה הרווח המדולל למניה היו 3.56 דולר, בהשוואה ל-2.10 דולר, עליה של 70%

תוצאות עיקריות לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 למרץ 2015, בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-31 למרץ 2014

• המכירות נטו הסתכמו ב-862.9 מיליון דולר, עלייה של 103.7 מיליון דולר או 13.7%, עם ירידה קלה בנפח המכירות

• הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 78.4% בהשוואה ל-76.4% - עלייה של 96.6 מיליון דולר או 16.7%

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-10.1 מיליון דולר והסתכם ב 65.5 מיליון דולר

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה ירד ב 4.1 מיליון דולר ל87.6 מיליון דולר

• סך ההקצאות למקרה של הפסדים והתשלומים להסדרת תביעות עמד על 4.2 מיליון דולר קרדיט, תוצאה נטו של הסדרים שתוצאתם בהחזרת חלק מהרזרווה המשויכת, בהשוואה ל-2.6 מיליון דולר הוצאות ב-2014.

• הרווח התפעולי עלה ב-97.4 מיליון דולר ל-527.6 מיליון דולר או 61.1% מהמכירות נטו, מ-430.3 מיליון דולר, או 56.7% מהמכירות נטו - מייצג גידול של 22.6%

• הרווח הנקי הושפע לטובה מהכנסות ממט"ח (FX) בסך 41.6 מיליון דולר בהשוואה ל-7.1 מיליון דולר

• הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-484.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-360.4 מיליון דולר, עלייה של 123.9 מיליון דולר המתבטאת ברווח מדולל פר מניה בסך 11.31 דולר בהשוואה ל-8.14 דולר, עלייה של 38.9%

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 406.8 מיליון דולר בהשוואה ל-357.6 מיליון דולר בשנה הקודמת

• סך כל המזומנים ב 31 במרץ 2015 (כולל ניירות ערך סחירים )עלה ב- 287.8 מיליון דולר ל-920.2 מיליון דולר מ-31 מרץ, 2014

• סך כל החוב ירד ב-12.0 מיליון דולר כתוצאה מפרעון החברה של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים.

מר קאל סאנדארם, מנכ"ל תרו אמר "באופן כללי אנו מרוצים מתוצאות הרבעוןן ומהתוצאות השנתיות, שמשקפות  ביצועים טובים למרות הרוח הנגדית בה אנו נתקלים באווירה בנוכחית. את העלייה במכירות וברווח ניתן לייחס לניהול השקול של מעגל חיי קו המוצרים הקיים. אנו מודעים כי חלק צנוע מהחיסכון בעלויות הינו בשל התחזקות הדולר. בהיקף המכירות בתרופות גינריות חווינו ירידה קלה במשך השנה. כן נתקלנו בעלייה בתחרות ולחץ על מחירים בשל מיזוגים של לקוחות." מר סאנדארם המשיך ואמר " העלייה שנה אחרי שנה בהוצאות למחקר ופיתוחמדגימה את המחוייבות להגדלת קו המוצרים של מוצרי איכות, המוכח עוד יותר בשנים עשר (12) רישומים ברשות האמריקנית למזון ולתרופות (FDA)  בשנה זו.

אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

במהלך הרבעון החברה רשמה חמש בקשות מקוצרות לתרופות (“ANDAs”) ובקשה חדשה לאישור תרופה (NDA)  ברשות האמריקאית למזון ותרופות (FDA)  - כך סה"כ הבקשות שנרשמו במהלך שנת הכספים שהסתיימה ב-31 מרץ 2015 מגיע לשנים עשר (12). בקשות ה-ANDAs מייצגות שלושים וחמישה מוצרים ובקשת NDA אחת מכחה לאישור ה-FDA.

שיחת הועידה (בשעה 08:00 בבוקר שעון ניו יורק ביום חמישי, 28 מאי, 2015)

כפי שפורסם בעבר החברה תארח שיחת ועידה בשעה 08:00 בבוקר שעון ניו יורק ביום חמישי, 28 מאי, 2015 בה המנהלים הבכירים ישוחחו על ביצועי החברה ויענו לשאלות המשתתפים.

השיחה תהיה זמינה גם באמצעות חיוג קולי וגם באמצעות שידור אינטרנטי. המשתתפים בשיחת הועידה הטלפונית יכולים לחייג למספרים הבאים:

• חיוג חופשי למשתתפים מארה"ב במספר: +1 (844) 421-0601 ID: 49865423

• חיוג חופשי למשתתפים מהעולם במספר: +1 (716) 247-5800 ID: 49865423

• שידור אינטרנטי: פרטים נוספים נמצאים באתר

למשתתפים בשיחת הועידה, נא לחייג למספרי הטלפון המפורטים מעלה חמש עד עשר דקות לפני הזמן המתוכנן לתחילת השיחה. המרכזייה תספק הנחיות על הצגת השאלות לפני תחילת השיחה.

תעתיק האירועים  יהיה זמין באתר החברה www.taro.com

הקלטת השיחה תהיה זמינה במשך חמישה עשר יום (15) לאחר שיחת הועידה.

אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com

הצהרות הסרת חבות

הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדו"ח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, כמו גם הצהרות המתייחסות לביצועיה הפיננסים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות אודות תוצאות החברה ומידע המתייחס לשנת הכספים 2015. החברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הערכות נכונות, אך אינה ערבה למימוש ציפיות אלו. בין הגורמים העשויים להביא לתוצאות שונות בפועל ניתן למנות תנאים בכלכלה המקומית והבינלאומית, תנאים בתעשייה ובשוק בהם פועלת החברה, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, הליכים משפטיים מטעם צד שלישי כלשהו בכל ערכאה משפטית בישראל, ארה"ב, או כל מדינה אחרת בה תרו מקיימת פעילות, שינויים רגולטורים או בחקיקה במדינות בהן תרו מקיימת פעילות, בנוסף לסיכונים אחרים המפורטים מדי עת בדו"חות החברה ל SEC, ביניהם הדו"חות השנתיים המוגשים בטפסי F-20. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לצפייה בטבלאות המקוריות של התוצאות הכספיות לחץ כאן

המקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

לצפייה בהודעה בשפת המקור

http://www.businesswire.com/news/home/20150526006282/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com