הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

חברת תרו פרסמה תוצאות כספיות ראשוניות לשנת 2011 המלאה ולרבעון הרביעי

הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו" או "החברה", Pink Sheets: TAROF) פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת, לרבעון ולשנה המלאה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2011.

13/2/2012 08:00
תוצאות עיקריות לרבעון הרביעי של שנת 2011 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010

- המכירות נטו הסתכמו ב-148.1 מיליון דולרים, עלייה של 45.5 מיליון דולרים או 44.3 אחוזים.

- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 71.6 אחוזים בהשוואה ל-59.6 אחוזים, בעיקר הודות לעלייה במחירי המכירה של מוצרים נבחרים בשוק של ארצות הברית, כאשר היקף המכירות הכולל נותר ללא שינוי.

- ההוצאות למכירות ושיווק וההוצאות הכלליות והאדמיניסטרטיביות ירדו ב-6.2 מיליון דולרים, ירידה של 22.0 אחוזים.

- הרווח התפעולי הגיע ל-74.5 מיליון דולרים, שהם 50.3 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-21.6 מיליון דולרים, שהם 21.0 אחוזים מהמכירות נטו.

- הרווח הנקי הושפע לשלילה מהוצאות של 6.3 מיליון דולרים במטבע זר, בהשוואה ל-3.7 מיליון דולרים.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-62.4 מיליון דולרים בהשוואה ל-16.5 מיליון דולרים, עלייה של 45.9 מיליון דולרים שמשמעותה רווח של 1.40 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-0.38 דולרים.

תוצאות עיקריות לשנת 2011 המלאה בהשוואה לשנת 2010

- המכירות נטו הסתכמו ב-505.7 מיליון דולרים, עלייה של 113.1 מיליון דולרים או 28.8 אחוזים.

- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 65.2 אחוזים בהשוואה ל-59.5 אחוזים.

- ההוצאות למכירות ושיווק, וההוצאות הכלליות והאדמיניסטרטיביות, ירדו ב-14.0 מיליון דולרים, ירידה של 13.0 אחוזים.

- הרווח התפעולי הגיע ל-204.0 מיליון דולרים, שהם 40.3 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-86.5 מיליון דולרים, שהם 22.0 אחוזים מהמכירות נטו.

- הרווח הנקי הושפע לחיוב מהכנסות של 6.9 מיליון דולרים במטבע זר, בהשוואה להוצאות של 5.3 מיליון דולרים - יתרון של 12.2 מיליון דולרים.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-182.7 מיליון דולרים בהשוואה ל-64.1 מיליון דולרים, עלייה של 118.6 מיליון דולרים שמשמעותה רווח של 4.11 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-1.53 דולרים.

ג'ים קדרובסקי, המנכ"ל הזמני של תרו מסר כי "אנו מרוצים מאוד הן מהתוצאות לרבעון הרביעי והן מהתוצאות לשנת 2011 המלאה. היישום המוצלח של התוכניות האסטרטגיות שלנו והשינויים שביצענו משתקפים בתוצאות הכספיות הנאות. ביצועי החברה בכל השווקים היו חיוביים מאוד, אם כי חלק משמעותי מהגידול במכירות נטו וברווחים נבע מעליית מחירים של מוצרים נבחרים בשוק של ארצות הברית, שייתכן כי לא תמשך לאורך זמן".

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים והמאזן

- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-181.4 מיליון דולרים, בהשוואה ל-70.5 מיליון דולרים בשנת 2010.

- המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, גדלו מאז 31 בדצמבר 2010 ב-170.0 מיליון דולרים והגיעו ל-258.8 מיליון דולרים.

- היקף התקבולים בחשבונות הסחר עלה בעיקר הודות לעלייה במכירות בארצות הברית.

- היקף התקבולים האחרים וההוצאות ששולמו מראש עלה בעיקר הודות לעלייה ברמה הנוכחית של נכסי המס הנדחים.

- המלאים גדלו בשל ההתמקדות האסטרטגית בהגדלה של רמות המלאי מתוך שאיפה להעניק שירות טוב יותר ללקוחותינו.

- ההיקף של הנכסים האחרים ירד בשל פירעון של נכסי מס נדחים בארצות הברית.

- סך החוב ירד ב-14.7 מיליון דולרים והגיע ב-31 בדצמבר 2011 ל-44.7 מיליון דולרים.

- ההיקף של תשלומי הסחר וחבויות נוספות עלה במידה רבה בשל עלייה בתשלומי המס בקנדה ובישראל ובשל תשלומי Medicaid  והחזרים עקיפים בארצות הברית.

אישוריFDA  

במהלך הרבעון הגישה תרו בקשת ANDA (Abbreviated New Drug Application) לגבי מוצר אחד לרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA). במהלך השנה הגישה תרו בקשות ANDA לשלושה מוצרים וקיבלה אישורי ANDA שמתייחסים לשבעה מוצרים. המספר הכולל של מוצרים שממתינים לאישור FDA עומד על 23 (כולל ארבעה אישורים טנטטיביים) מסוג ANDA ואחד מסוג NDA (New Drug Application).

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי המוגש להלן הוא לפני ביקורת וכפוף לשינויים. דוחות מבוקרים סופיים ייכללו בדוחות השנתיים של החברה שיוגשו לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) כ-Form 20-F.

אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.

הצהרות הסרת חבות

הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדוח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים, לזמינות המידע הכספי, לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2011. למרות שבחברה מאמינים שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את הערכת ההצעה שהגישה Sun Pharma למועצת המנהלים של תרו, קבלת ההצעה על ידי בעלי המניות של תרו, אישור ההצעה, במידת הצורך, על ידי הרשויות, האפשרות שהמידע הכספי לא יהיה זמין, צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במצבה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בארצות הברית, בישראל או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

תמצית הצהרת רווח מאוחדת

(לפני ביקורת)

(באלפי דולרים של ארה"ב, למעט תוצאות למניה) 

ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר

בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2011

(לפני ביקורת)

2010

(לפני ביקורת)

2011

(לפני ביקורת)

2010(1)

(תוצאות מבוקרות)

מכירות נטו

148,105

102,654

505,668

392,535

עלות מכירות

42,056

 41,321

176,143

159,045

תיקונים

-

113

-

113

רווח גולמי

106,049

61,220

329,525

233,377

הוצאות תפעול:

מחקר ופיתוח, נטו

8,867

8,896

30,867

36,393

מכירות ושיווק, כלליות ואדמיניסטרטיביות

21,930

28,123

93,918

107,902

תיקונים

784


2,617

 

 784

2,617

רווח תפעולי

74,468

21,584

203,956

86,465

הוצאות כספיות, נטו:

ריבית והוצאות כספיות נוספות

315

1,669

3,223

6,558

הוצאות (הכנסות) במטבע זר

6,312

3,713

 (6,920

)

 

 5

282 ,רווחים (הפסדים) נוספים, נטו

(565)

 602

609

755

רווח לפני מסי הכנסה

67,276

16,804

208,262

75,380

הוצאות מס

4

,5845,457

24,551

10,477

רווח מפעילות שוטפת

62,692

11,347

183,711

64,903

רווח נקי (הפסד) מפעילויות שהופסקו(2)


(344

)

 5,172

(433

)(352

)רווח נקי

62,348

16,519

183,278

64,551

רווח נקי (הפסד) שמיוחס לבעלי עניין ללא שליטה(3)

(52

)25

598

473

רווח נקי שמיוחס לתרו

62,400

16,494

182,680

64,078

רווח נקי מפעילות שוטפת למניה רגילה שמיוחס לתרו:

מניה בסיסית

1.41  דולרים

0.26 דולרים

4.12 דולרים

1.60 דולרים

מניה מדוללת

1.41  דולרים

0.26 דולרים

4.12 דולרים

1.54 דולרים

רווח נקי (הפסד) מפעילויות שהופסקו למניה רגילה שמיוחס לתרו:

מניה בסיסית

) דולרים0.01)

  דולרים0.12

 ) דולרים0.01)

 ) דולרים0.01)

 מניה מדוללת

) דולרים0.01)

  דולרים0.12

 ) דולרים0.01)

 ) דולרים0.01)

 רווח נקי למניה רגילה שמיוחס לתרו:

מניה בסיסית

1.40  דולרים

0.38  דולרים

4.11  דולרים

1.59  דולרים

מניה מדוללת

1.40  דולרים

0.38  דולרים

4.11  דולרים

1.53  דולרים

ממוצע-משוקלל של מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח הנקי למניה רגילה:

בסיסית

44,474,727

43,059,483

44,405,539

40,271,669

מדוללת

44,550,022

43,627,343

44,491,482

41,850,324


 

(1) המידע המופיע לעיל ביחס לשנת 2010 עודכן מההודעה לעיתונות שפורסמה ב-22 בינואר 2011 ובהתאם לדוח שהוגש ב-29 ביוני 2011 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) כ-Form 20-F ותוקן ב-10 בינואר 2012.

(2) בשנת 2010 סגרה החברה מפעל ייצור באירלנד והחליטה למכור את המתקנים. החברה הבת באירלנד סווגה עקב כך כפעילות שנפסקה.

(3) השפעת האימוץ של תקנה FASB ASC Section 810-10-65 על ידי החברה. התקנה מחייבת את החברה להקצות רווח או הפסד של בעלי עניין ללא שליטה על פי אחוזי הבעלות.

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

תמצית מאזן מאוחד

(באלפי דולרים של ארה"ב)


 

31 בדצמבר 2011

(לפני ביקורת)

31 בדצמבר 2010

(תוצאות מבוקרות)

נכסים

נכסים קיימים:

מזומנים ושווי כסף

150,001

54,144

פיקדונות בנקאיים לטווח קצר

89,814

31,000

פיקדונות בנקאיים מוגבלים לטווח קצר

16,080

-

ניירות ערך סחירים

2,901

3,693

חשבונות זכאים ואחרים:

סחר, נטו

120,832

73,406

תקבולים אחרים, הוצאות שעדיין לא שולמו

94,344

49,251

מלאים

107,378

83,709

נכסים לטווח ארוך שעומדים למכירה, נטו(1)

81

434

סך הנכסים הקיימים

581,431

295,637

תקבולים לטווח ארוך ונכסים אחרים

23

,13130,663

רכוש, מפעלים וציוד, נטו

152,532

163,596

נכסים אחרים

38,751

66,546

סך כל הנכסים

795,845

556,442

חבויות וחובות לבעלי מניות חבויות קיימות:

אשראי בנקאי והלוואות לטווח קצר

-

 14,885

פדיון קיים של חובות לטווח ארוך

17,073

13,310

חשבונות זכאים והוצאות מצטברות

173,310

101,591

סך החבויות הקיימות

190,383

129,786

חבויות לטווח ארוך, ללא פדיון קיים

27,614

31,225

תשלומי מס דחויים וחבויות אחרות לטווח ארוך

6,785

10,918

סך החבויות

224,782

171,929

חובות לבעלי מניות של תרו

567,264

381,312

בעלי עניין ללא שליטה(2)


3,799

 

 3,201

סך החבויות והחובות לבעלי מניות

795,845

556,442


 

(1) בשנת 2010 סגרה החברה מפעל ייצור באירלנד והחליטה למכור את המתקנים. לפיכך סווגו נכסים אלה כעומדים למכירה.

(2) השפעת האימוץ של תקנה FASB ASC Section 810-10-65 על ידי החברה. התקנה מחייבת את החברה להקצות רווח או הפסד של בעלי עניין ללא שליטה על פי אחוזי הבעלות.

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

תמצית דוח מאוחד על תזרים מזומנים

(באלפי דולרים של ארה"ב)
 

בשנים שהסתיימו שהסתיימו ב-31 בדצמבר

 

2011

(לפני ביקורת)

2010

(תוצאות מבוקרות)

רווח נקי מפעילות שוטפת
183,278

64,551

התאמה נדרשת של הרווח הנקי לתזרים המזומנים ביחס לפעילות שוטפת:

ירידת ערך ופחת

18,730

18,827

תיקונים בשל נכסים ישנים

784

2,730

תגמול במניות

59

285

הפסדי הון על מכירת נכסים, נטו

571

33

(ירידה) עלייה בחובות לטווח ארוך בשל תנודות בשערי מטבע

(1,835

)3,362

עלייה בחשבונות זכאים

(47,565

) (11,519

) שינויים בנגזרות ומכשירים פיננסיים, נטו

5,239

(2,140

)עלייה (ירידה) בתקבולים אחרים, הוצאות ששולמו מראש ונכסים אחרים

(21,479

)12,539

גידול במלאים

(24,464

) (14,464

)השפעות מטבע זר על מאזן בין חברות

(3,249

)307

עלייה (ירידה) בהיקף הסחר וצבר תשלומים

71,338

(4,027

)מזומנים נטו מפעילות שוטפת

181,407

70,484

פעילות השקעות:

רכישת נכסים, מפעלים וציוד, ללא מענקים רלוונטיים

(6,293

)(5,656

) תקבולים מ(השקעות) בפקדונות לטווח ארוך ונכסים אחרים

1,127

(4,201

)השקעות בנכסים בלתי מוחשיים אחרים

-

(5

097)השקעות בפיקדונות בנקאיים לטווח קצר

(60,033

) (10,026

) (השקעות) בתקבולים מפיקדונות בנקאיים מוגבלים

(15,562

)900

תקבולים ממכירה של נכסים ישנים

431

69

מזומנים נטו ששימשו בפעילות ההשקעות

(80,330

) (24,011

) פעילות מימון:

תקבולים מהנפקת מניות, נטו

8,850

 21,775

תקבולים מחובות לטווח ארוך וחכירה הונית
-22

פרישה מחדש של חובות לטווח ארוך

(12,898

) (34,579

)פרישה מחדש של חובות בנקאיים לטווח קצר, נטו

-

(73,331

)מזומנים נטו ששימשו בפעילות מימון

(4,048

)(86,113

)השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבעות

(1,172

)477

גידול (קיטון) נטו במזומנים


95,857

 

 (39,163

) מזומנים בתחילת התקופה

54,144

 

93,307

מזומנים בתום התקופה

150,001

54,144


המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב, 914-345-9001
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com