הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
הומי

הומי: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2012

הומי (OTC QB: HOUM.PK) פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2012.

15/5/2012 05:30
מר דניאל כהן, נשיא הומי, מסר: "ברבעון הראשון של שנת 2012 המשכנו במימוש התוכנית האסטרטגית שלנו, במסגרתה חתמנו על הסכמים עם בתי מלון נוספים והמשכנו ביישום המודל העסקי החדש שלנו. על פי מודל עסקי זה, הומי מקבלת מימון מצדדים שלישיים כנגד בטחונות - מיניברים - ספציפיים, כאשר הומי ממשיכה להתקין, לנהל ולתפעל מיניברים אלה. בנוסף, אנו מצויים בשלבי פיתוח סופיים של הדגם החדש שלנו, HOMI® 226, וצופים כי נתחיל בייצורו במהלך חודש יוני 2012."

"ברבעון הראשון של שנת 2012 ההכנסות צמחו ב- 21% והרווח הגולמי השתפר ב- 48% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011. אנו ממשיכים במאמצינו להקטין הוצאות. הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות השיווק ירדו ב- 19% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2011. אנו צופים כי מגמה זו תימשך, וכי שנת 2012 תהיה שנה של חיסכון משמעותי כולל בעלויות."תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2012:

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2012 הסתכמו בסך של 858 אלף דולר, בהשוואה להכנסות בסך 710 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 21%. ההכנסות נבעו בעיקר ממכירת מוצרים במיניברים, כמו גם ממכירות ישירות של המיניברים של הומי. הגידול נובע בעיקר מעליה במספר המיניברים שנמכרו ומתופעלים.

ברבעון הראשון לשנת 2012 מהוות ההכנסות משלושת הלקוחות הגדולים של הומי כ- 22.5% מסך ההכנסות הכולל, בהשוואה לכ- 30.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2012, כולל הוצאות פחת, הסתכם ב- 182 אלף דולר, בהשוואה ל- 124 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 48%. שיעור הרווח הגולמי עלה מ- 17.5% ברבעון הראשון לשנת 2011 ל- 21.2% ברבעון הראשון לשנת 2012. השיפור ברווחיות הגולמית נובעת מהגידול במספר המיניברים שנמכרו ומתופעלים.

ההפסד התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2012 הסתכם ב- 222 אלף דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך 359 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

המחקר ופיתוח של HOMI® 330 הושלם בשנת 2009. המחקר והפיתוח של מוצר נוסף, הדור החדש HOMI® 226, התחיל ברבעון הראשון של שנת 2012. הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון הראשון לשנת 2012 הסתכמו ב- 34 אלף דולר. הוצאות המכירה והשיווק קטנו והסתכמו ב- 62 אלף דולר, בהשוואה ל- 94 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה ממאמצי החברה להקטין את הוצאות השיווק. הוצאות הנהלה וכלליות ירדו מ- 363 אלף דולר, ל- 309 אלף דולר, לאור הצמצום בעלויות ומאמצים מתמשכים לחסוך בהוצאות הנהלה וכלליות.

ההפסד הנקי בשנת 2011 הסתכם ב- 317 אלף דולר, בהשוואה להפסד נקי של 442 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

המזומנים ושווי המזומנים נכון ליום 31 במרץ 2012 הסתכמו ב- 156 אלף דולר, כולל פיקדונות, בהשוואה ל- 345 אלף דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2011.

ההון העצמי נכון ליום 31 במרץ 2012 הסתכם בכ- 832 אלף דולר בהשוואה לכ- 1.2 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2011.

אודות הומי

הומי הינה ספקית רב לאומית של שירותים בתעשיית האירוח, המספקת מגוון שירותים בתחום המיניברים הממוחשבים המציעים כיבוד בחדרי האירוח בבתי המלון. הומי נוסדה בשנת 2000 בדלוואר, ארה"ב, ונסחרת ברשימת ה- OTCQB תחת הסימול: "HOUM.PK".

הומי והחברות הבנות שלה, עוסקות בהפצה, שיווק ותפעול של מתקני מיניבר ממוחשבים ברשתות מלונות מובילים בעולם. החברה מתפעלת כ- 10,500 מערכות מיניבר ממוחשבות ב- 41 בתי מלון בארצות הברית, אירופה וישראל, וכן עוסקת בפיתוח וייצור מגוון חדש של מערכות מיניבר ממוחשבות, התורמות לשיפור מחלקת המיניבר, המובילה לשיפור ביצועי בתי המלון ורווחיותם.

הומי מציעה מגוון פתרונות המותאמים לצרכי בתי המלון החל מייעוץ, ניהול ושירותי השכרה וכלה בשירותי מיקור חוץ מלאים והסכמי תפעול.

המיניברים המובילים של הומי הינם מערכת ה- HOMI® 330 והמגשים הממוחשבים החיצוניים המיועדים למזון יבש (חטיפים).

למידע נוסף על הומי בקרו באתר החברה : www.my-homi.com

 

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד, שאינו מחייב, להודעה באנגלית אשר פורסמה על ידי החברה.מידע צופה פני עתיד

הודעה זו לעיתונות כוללת התבטאויות צופות פני עתיד בהתאם למשמעותן ב- Private Securities Litigation Reform Act of 1995. התבטאויות אלו מתייחסות לאירועים או לתוצאות פיננסיות עתידיים. לעתים קרובות התבטאויות צופות פני עתיד מלוות במלים כגון "מאמינה", "מצפה", "עשויה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "משערת", "תהיה" או השלילה של ביטויים אלו. התבטאויות אלו הינן בגדר תחזיות בלבד, ומעורבים בהן סיכונים לא ידועים, אי ודאויות וגורמים נוספים היכולים להשפיע על תוצאות החברה או התעשייה, רמות הפעילות או ההישגים אשר יהיו שונים לגמרי מכל תוצאות עתידיות, רמות פעילות והישגים עתידיים, נשוא ההתבטאויות הצופות פני עתיד. על אף שהחברה מאמינה כי הציפיות המופיעות בהודעה זו הנן הגיוניות, אין היא יכולה להתחייב לתוצאות העתידיות, רמות פעילות, ביצועים או הישגים עתידיים. פרט לנדרש מהחברה  עפ"י חוק, כולל חוקי ניירות הערך של ארה"ב, אין בכוונת החברה לעדכן התבטאויות צופות פני עתיד אלה על מנת להתאימן לתוצאות בפועל. הדו"חות הכספיים של החברה נקובים וערוכים בדולר אמריקאי והוכנו בהתאם לעקרונות חשבונאיים המקובלים בארצות הברית כפי שנעשה שימוש בדו"ח הרבעוני, המונח "HOMI" משמעוHotel Outsource Management International, Inc. משמעות המונחים "החברה", "אנחנו", "אנו" ו"שלנו" הינה Hotel Outsource Management International, Inc והחברות הבנות שלה, אלא אם כן צוין אחרת..

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
ג'קי רונאל
מנכ"ל
Hotel Outsource Management International, Inc
טל: 09-9728620
מייל: jackronnel@my-homi.com
אתר: www.my-homi.com


מירב באואר
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
מייל: meiravb@km-ir.co.il
אתר: www.km-ir.co.il