הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אלוני חץ

אלוני חץ: מהלכים לגיוון, הגדלה והארכה של מח״מ מקורות האשראי והנזילות תוך שמירה על חוסנה וגמישותה הפיננסית של החברה

דירקטוריון החברה החליט על מספר צעדים אשר מטרתם גיוון, הגדלה והארכה של מח״מ מקורות האשראי והנזילות של החברה, תוך שמירה על חוסנה וגמישותה הפיננסית. הפעולות לארגון מקורות האשראי בקבוצה, הן לצרכי השקעה והן לצרכי מיחזור אשראי, נובעות בין היתר מתוך הערכה כי מתגברת הסבירות ל״התייבשות״ מקורות אשראי בטווח הקצר והבינוני.

19/2/2012 11:00
•נחתם מזכר הבנות עם בנק זר לפיו יעמיד הבנק יעמיד לחברה הלוואת Non-Recourse בסך של 100 מיליון פר"ש  לתקופה של כ- 3 שנים

נחתם מזכר הבנות (Termsheet) עם אחד הבנקים הזרים המובילים, על פיו הבנק יעמיד לחברה הלוואה בסך של 100 מיליון פרנק שוויצרי (כ- 400 מיליון ש"ח) לתקופה של כ- 3 שנים, ללא זכות חזרה לחברה (Non-Recourse).

הבטוחה היחידה להלוואה תהיה שעבוד ראשון בדרגה על מניות סחירות שמחזיקה החברה בשווי כפול מסכום ההלוואה.

על פי תנאי ההלוואה המתגבשת, לבנק תהא זכות להעמיד את ההלוואה לפרעון מיידי, אם יתרת ההלוואה תעלה על סך של 60% משווי הבטוחה.

מרווח הריבית שנקבע בהסכם הינו 2.15% מעל הלייבור (הריבית הכוללת נכון להיום הינה כ- 2.3%).

ההלוואה כפופה לחתימה על הסכם מחייב. אם וכאשר יחתם ההסכם תדווח על כך החברה כדין.

•בכוונת החברה (לאחר העמדת ההלוואה הנ"ל) לבטל מסגרת אשראי בסך 375 מיליון ש"ח

לאחר שתועמד ההלוואה הנ"ל, בכוונת החברה לבטל מסגרת אשראי קיימת בסך של 375 מיליון ש"ח (בתוקף עד חודש יוני 2013), שהועמדה על ידי בנק בארץ ולשחרר את הבטוחות בסך של כ- 0.8 מיליארד ש"ח שניתנו להבטחת אותה מסגרת אשראי.

•נחתם הסכם עם בנק בינלאומי מוביל, בדבר קבלת מסגרת אשראי מתחדשת (שטרם נוצלה) בסך של 20 מיליון דולר קנדי (Credit Facility)

בשבוע שעבר נחתם הסכם עם בנק בינלאומי מוביל אחר, בדבר קבלת מסגרת אשראי מתחדשת בסך של 20 מיליון דולר קנדי (כ- 75 מיליון ש"ח) במרווח של 1.45% מעל הלייבור. נכון למועד זה, מסגרת האשראי טרם נוצלה.

•בכוונת החברה לגייס כ- 200 מיליון ש"ח במח"מ של כ- 6.5 שנים באמצעות הנפקת סדרה חדשה של  אגרות חוב

דירקטוריון החברה אישר היום לחברה לפעול לגיוס חוב ציבורי בהיקף של 200 מיליון ש"ח בדרך של הנפקת אגרות חוב במח"מ של כ- 6.5 שנים.

אודות קבוצת אלוני חץ

אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בארבעה שווקים עיקריים: ישראל, שוויץ, קנדה, ארה"ב ואנגליה.

•בישראל פועלת הקבוצה באמצעות חברת אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל, בה היא מחזיקה כ- 61% ובאנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בישראל, בה מחזיקה הקבוצה בכ -63%.

•בשוויץ מחזיקה הקבוצה ב-16.1% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.

•בקנדה מחזיקה הקבוצה כ-12.1% - FCR ובכ- 10% ב GAA.

• בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital (25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השנייה ) ובחברות הניהול שלהן.

אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ:www.alony-hetz.com

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מור דגן, עו"ד
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
נייד: 054-2345244
אתר: www.km-ir.co.il