הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו פרסמה תוצאות לרבעון השני ולתקופה שמאז תחילת שנת הכספים

הביצועים הכספיים ממשיכים להשתפר בהשוואה לתקופות המקבילות בשנת 2011

5/11/2012 12:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית (NYSE: TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת לתקופות בנות שלושה חודשים ושישה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2012.

תוצאות עיקריות לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2012 - בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2011

- המכירות נטו הסתכמו ב-161.0 מיליון דולרים, עלייה של 22.7 מיליון דולרים, שהם 16.4 אחוזים. עם זאת, ההיקפים ירדו במעט.

- שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 75.4 אחוזים, בהשוואה ל-67.5 אחוזים.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו בשיעור של 57.8 אחוזים והגיעו ל-10.9 מיליון דולרים.

- הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות, אשר כללו בשנת 2012 הקצאה של 8.0 מיליון דולרים לליטיגציה, עלו ב-3.5 מיליון דולרים.

- הרווח התפעולי עלה ל-82.4 מיליון דולרים, שהם 51.2 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-61.9 מיליון דולרים, שהיו 44.8 אחוזים מהמכירות נטו.

- הרווח הנקי הושפע לרעה משערי מטבעות בהיקף של 1.0 מיליון דולרים, בהשוואה להשפעה לטובה בהיקף של 16.1 מיליון דולרים.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-65.4 מיליון דולרים, בהשוואה ל-58.9 מיליון דולרים, עלייה שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 1.46 דולרים בהשוואה ל-1.32 דולרים.

תוצאות עיקריות לתקופה בת שישה החודשים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2012 - בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2011

- המכירות נטו הסתכמו ב-320.1 מיליון דולרים, עלייה של 70.3 מיליון דולרים, שהם 28.1 אחוזים. עם זאת, ההיקפים ירדו במעט.

- שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 73.5 אחוזים, בהשוואה ל-64.2 אחוזים.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו בשיעור של 52.4 אחוזים והגיעו ל-22.5 מיליון דולרים.

- הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות, אשר כללו בשנת 2012 הקצאה של 8.0 מיליון דולרים לליטיגציה, עלו ב-2.0 מיליון דולרים.

- הרווח התפעולי עלה ל-161.4 מיליון דולרים, שהם 50.4 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-96.1 מיליון דולרים, שהיו 38.5 אחוזים מהמכירות נטו.

- ההוצאה למס הכנסה עלתה ב-19.3 מיליון דולרים, מ-13.6 מיליון דולרים ל-32.9 מיליון דולרים

- הרווח הנקי הושפע לרעה משערי מטבעות בהיקף של 0.3 מיליון דולרים, בהשוואה להשפעה לטובה בהיקף של 13.6 מיליון דולרים.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-128.3 מיליון דולרים, בהשוואה ל-94.6 מיליון דולרים, עלייה של 33.6 מיליון דולרים שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 2.87 דולרים בהשוואה ל-2.12 דולרים.

תוצאות עיקריות לגבי תזרים המזומנים והמאזן

- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשישה החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2012, בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2011, ב-81.5 מיליון דולרים בהשוואה ל-95.5 מיליון דולרים, בעיקר בשל תשלום למס הכנסה שמשתקף בירידה בחשבונות סחר ואחרים לתשלום.

- המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלו מ-31 במרס 2012 ב-84.9 מיליון דולרים והסתכמו ב-419.2 מיליון דולרים.

+אישורי FDA ובקשות

במהלך הרבעון הגישה החברה שתי בקשות מסוג ANDA לרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA). יחד עם בקשות אלה ממתינות לאישור FDA בקשות מסוג ANDA לגבי שישה עשר מוצרים ובקשות מסוג NDA לגבי שני מוצרים.

הוועדה המיוחדת של תרו דחתה את ההצעה של Sun Pharma

ב-12 באוגוסט 2012 הודיעו החברות Sun Pharmaceutical Industries (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (“Sun Pharma”) ותרו כי הגיעו להסכם על מיזוג שבמסגרתו יקבלו כל בעלי המניות של תרו, מלבד Sun Pharma והחברות המסונפות, תשלום במזומן לפי 39.50 דולרים למניה עם השלמת המיזוג. הסכם המיזוג אושר על ידי מועצת המנהלים של תרו על פי המלצות ואישורים של הוועדה המיוחדת של מועצת המנהלים של תרו וועדת הביקורת של מועצת המנהלים של תרו.

החברה מזהירה כי המידע הכספי השוטף מוגש על בסיס של תוצאות בלתי מבוקרות וכפוף לשינויים.אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.הצהרת הסרת חבות

התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של התוצאות הכספיות השנתיות המאוחדות ולדעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות כדי לשקף בצורה הוגנת את מצבה הכספי והתוצאות התפעוליות של החברה. את התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות יש לקרוא ביחד עם התוצאות הכספיות המאוחדות והמבוקרות שנכללות בדוח השנתי שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) במתכונת של Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים של החברה, לזמינות של מידע כספי, וכן הערכות ביחס לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת הכספים 2013. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במעמדה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

 
המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב, 914-345-9001
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com