הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אי.טי.ויו מדיקל

אי.טי.ויו מדיקל: תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2011

29/3/2012 03:00
להלן ריכוז התפתחויות מרכזיות בשנת 2011 ועד ליום פרסום דוחות הדוחות:

·הסכם הפצה עם מפיץ בקוריאה - חברת ChinooMTech, מפיץ המתמחה בתחום חדרי הניתוח וההרדמה ומשמש כמפיץ הבלעדי בקוריאה של מספר חברות בתחום. בחודש מרץ 2012 קיבלה החברה את היתר שלטונות הבריאות הקוריאניים להפצת ה- VivaSight™ SL (לשעבר ה- TVT™) בקוריאה.

·קבלת אישור הרגולטור בקנדה לשיווק ולמכירת מכשיר ה- VivaSight™ SL והפצתו על ידי חברת CardioMed Supplies Inc.

·החברה הגישה בקשה לאישור FDA למוצר חדש, צינור הנשמה כפול עם מצלמת וידאו ה- VivaSight™ DL. להערכת החברה כניסת המוצר לשוק האמריקאי תתרחש במהלך שנת 2012. כמו כן פועלת החברה לקבלת אישור ה- CE האירופי.

·החברה הגישה בקשה לאישור FDA וה- CE לחסם ריאתי שישווק תחת שמה ה- Viva EB.

·החברה חתמה על הסכם עם חברת State of the Art Medical Products להפצת מוצריה במספר מדינות בארה"ב.

·חתימה על הסכם הפצה ברוסיה עם חברת NeuroMed Ltd.

·חתמה על הסכם עם Amphar b.v. להפצת פלטפורמת ה- VivaSight™  בהולנדלדברי ביל אדלמן , מנכ"ל אי.טי.ויו מדיקל: "אנו מסכמים שנה של עשייה רבה אשר באה לידי ביטוי בהסכמי הפצה בגיאוגרפיות אסטרטגיות עבורנו. לצד הפעילות השיווקית, השקענו השנה בפיתוח המוצר החדש ובהגשת בקשות לאישור המוצר החדש בארה"ב ובאירופה כמו גם השגת אישורים רגולטורים למוצרי החברה הותיקים בקנדה ובאסיה. כיום אנו פונים לשוק רחב, על פי המידע המצוי בידינו, מתבצעות מידי שנה כ- 1.9 מיליון פרוצדורות רלוונטיות ברחבי העולם, אשר מוערכים על ידי החברה בשווי כולל של כ- 250 מיליוני דולר ארה"ב, במונחי עלות מוצרים חד פעמיים דומים. תוצאות שנת 2011 מעידות על המשך המגמה של גידול במכירות החברה, מגמה שהיא פועל יוצא מהמיצוב מחדש של מוצרי ה- VivaSight™ תוך התמקדות בפרוצדורות כירורגיות בדרכי הנשימה העליונות הדורשות ויזואליזציה רציפה, כזו המתאפשרת היום רק באמצעות ה VivaSight™. אנו פועלים ביתר שאת על מנת להמשיך מגמה זו באמצעות הרחבת רשת המפיצים הבינלאומית ולחתור למעמד מוביל בשווקים בהם אנו פועלים".

                                                                                              

חברת אי.טי.ויו מדיקל פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי ושנת 2011.

*הכנסות החברה בשנת 2011 הסתכמו בסך של כ- 977 אלף ש"ח, גידול של כ- 27.9%, לעומת הכנסות בסך של כ-764 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהתרחבות המכירות בשוק האירופי. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2011 הסתכמו בכ-284 אלף ש"ח לעומת הכנסות של כ-90 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד והכנסות בסך של כ-159 אלף ש"ח ברבעון השלישי של 2011.

*הרווח הגולמי בשנת 2011 הסתכם לסך של כ- 328 אלף ש"ח, שיעור של כ-33.6%, לעומת רווח גולמי של כ-167 אלף ש"ח, שעור רווח גולמי של כ- 21.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווחיות הגולמית ובשיעורה מהמחזור נובע בעיקר מהעתקת מרבית קו היצור לסין וכתוצאה מכך חסכון ניכר בעלויות השכר והנלוות, משאים ומתנים מול קבלני המשנה של החברה הבת, אשר הוזילו את עלויות המוצר ויישום שינויים בתכן המוצר אשר הוזילו את עלותו. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2011 הסתכם בכ-117 אלף ש"ח לעומת כ-33 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

*ההפסד התפעולי בשנת 2011 הסתכם לסך של כ- 5.1 מיליון ש"ח, לעומת הפסד תפעולי של כ- 3.5 מיליון ש"ח ברבעון המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי נובע מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בעיקר בשל התרחבות הצוות הניהולי והוצאות הנובעות מהפיכת החברה לציבורית, גידול בהוצאות המכירה והשיווק בעיקר בשל גידול בצוות השיווק וגידול בהוצאות בגין יעוץ עסקי וגידול בהוצאות המו"פ בעיקר בגין פיתוח מוצר חדש על ידי החברה וגידול בהוצאות אחזקת פטנטים ורגולציה.

*תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בשנת 2011 הסתכמו לכ- 6.1 מיליון ש"ח לעומת תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ- 5.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

אודות אי.טי.ויו מדיקל:

אי.טי.ויו מדיקל פיתחה, משווקת ומוכרת את ה- VivaSight™ SL שהינו צינור הנשמה חד קני בשילוב עם מצלמת וידאו ברזולוציה גבוהה המיועד לשימוש חד-פעמי, המיועד לניטור דרכי נשימה עליונות בין היתר בפרוצדורות ניתוחיות של בית החזה בחדרי הכוללות בידוד ריאה או ניטור מיקום חסם סימפון ריאתי ולניטור פרוצדורת פיום קנה ביחידות טיפול נמרץ ולאינטובציה (צנרור). בידי החברה אישור מה- FDA לשיווק ולמכירה של מוצריה בארה"ב, אישור מה- CE לשיווק ומכירת מוצריה באירופה, אמ"ר (אישור משרד הבריאות הישראלי) וכן אישורים במספר טריטוריות נוספות.

כמו כן, מפתחת החברה את ה- VivaSight™ DL, שהינו מוצר רפואי המיועד לשימוש חד-פעמי, המורכב מצינור הנשמה דו קני (dual lumen airway ventilation tube) עם מצלמת וידיאו ברזולוציה גבוהה, המאפשרת ניטור דרכי האוויר העליונות יחד עם בידוד ריאה (lung isolation) במהלך ביצוע פרוצדורות רפואיות מסוימות. בידוד ריאה נועד להנשמת ריאה אחת בלבד במהלך פרוצדורות ניתוחיות שונות, בעוד כיום, במהלך ביצוע בידוד ריאה, מושגת ויזואליזציה של דרכי הנשימה של המטופל באופן זמני בלבד באמצעות שימוש בברונכוסקופ. החברה הגישה מוצר זה ל FDA לצורך קבלת אישור רגולטורי ופועלת לקבלת אישור ה- CE האירופי.

בנוסף הגישה החברה לאישור ה- FDA וה- CE את ה- Viva™ EB, שהינו מוצר רפואי המיועד לשימוש חד-פעמי, שהינו צנתר עם בלונית בקצה הממוקם בסימפון הריאה (ברונכוס) תחת ויזואליזציה ומאפשר חסימה של אחת הריאות באמצעות ניפוח הבלונית. לאחר מיקום הבלונית במקומה, נשאב האוויר מהריאה באמצעות צינורית ייעודית. ה- Viva™ EB מוחדר דרך צינור הנשמה חד קני בשילוב עם אמצעי ויזואליזציה והינו מותאם לשימוש יחד עם מוצר החברה ה- VivaSight™ SL עבור ביצוע פרוצדורות בידוד ריאה.

 

מידע צופה פני עתיד

הערכות החברה הכלולות בפרסום זה, לרבות בדבר היקף פעילותה הצפוי של החברה, מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ואין כל וודאות, כי מידע כאמור יתממש. הערכות החברה מבוססות על הנחות עסקיות, ניסיון העבר ומידע מקצועי. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש בצורה שונה באופן מהותי מכפי שנצפה על ידי החברה, וזאת מטעמים שונים, לרבות שינוי במגמות שוק, תחרות, מצב כלכלי גלובלי או מקומי, ושינויים ברגולציה.

 

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מורן מאיר-ברס
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
מייל: moran@km-ir.co.il
אתר: www.km-ir.co.il