הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו פרסמה תוצאות כספיות לרבעון השני

8/8/2013 03:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו" או "החברה", NYSE: TARO) פרסמה אתמול תוצאות כספיות לפני ביקורת, המכסים את שלושת חודשי הרבעון השני שהסתיים ב 30 ביוני 2013.

תוצאות עיקריות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2013 -  בהשוואה ל -30 ביוני 2012

- המכירות נטו הסתכמו ב-153.2 מיליון דולר, ירידה של 6.0 מיליון דולר או 3.7%.

- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 69.7% בהשוואה ל-71.7%.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו ב-6.0% והגיעו לסכום של 12.2 מיליון דולר, 8.0% מהמכירות נטו בהשוואה ל 7.2%.

- ההוצאות על מכירות, שיווק, הוצאות כלליות ואדמיניסטרטיביות עלו ב-0.7 מיליון דולר, והגיעו ל 13.7% מהמכירות נטו בהשוואה ל 12.7%.

- הרווח התפעולי ירד ל-73.6 מיליון דולר, שהם 48.0% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-79.0 מיליון דולר, שהם 49.6% מהמכירות נטו – ירידה של 5.4 מיליון דולר.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-58.8 מיליון דולר בהשוואה ל-62.9 מיליון דולר, ירידה של 4.1 מיליון דולר שמשמעותה רווח של 1.32 דולר למנייה מדוללת בהשוואה ל-1.41 דולר.

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים והמאזן

- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-64.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-19.2 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2012 והושפע באופן שלילי על ידי תשלום מס הכנסה שבא לידי ביטוי בירידה משמעותית במסחר ובתשלומים אחרים.

- שווי המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלה ב 52.1 מיליון דולר מה-31 במרס 2013, וב 260.0 מיליון דולר מה-30 ביוני 2012 והגיע ל- 612.6 מיליון דולר.

מר קאל סונדרם, מנכ"ל תרו אמר, "ג'ים קדרובסקי וצוות תרו עשו עבודה מצוינת למיצוי ההזדמנויות בשוק. ברצוני להודות לג'ים על תרומתו הרבה לחברה." מר סונדרם המשיך ואמר כי "הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מחיוב נטו שביצענו כדי לעמוד במחויבויות חוזיות הקשורות להתאמות מחירים ברבעון הנוכחי, אשר תועלתם צפויה לבוא לידי ביטוי ברבעונים הבאים. בהוצאת החיוב החד פעמי, מכירות הרבעון הראשון עלו ביותר מ 10% בהשוואה לשנה שעברה. יש לציין גם כי לאחרונה הופיעה תחרות למוצר הדגל שלנו, Nystatin/Triamcinalone, דבר הצפוי להביא לירידה במכירות ונתח שוק בעתיד."

אישוריFDA  ובקשות

החברה קיבלה לאחרונה שלושה אישורים מהרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA) – עבור בקשה לתרופה חדשה (NDA New Drug Application) בנוגע לתרסיס ®Topicort, (desoximetasone), 0.25%, ועבור שתי בקשות מקוצרות (Abbreviated New Drug Applications) לקפסולות Carbamazepine Extended release 100 מ"ג, 200 מ"ג ו 300 מ"ג, ולתמיסה אוראלית Gabapentin 250 מ"ג / 5 מ"ל. במהלך הרבעון הגישה תרו ל FDA בקשת ANDA אחת. סך כל הבקשות המחכות לאישור ה FDA עומד על 20 מוצרים בהליך ANDA, ו NDA אחד.  

דירקטוריון תרו מדווח על שינויים בהרכב נושאי התפקיד הבכירים

ב 18 ליולי תרו הודיעה כי מר דיליפ שנגווי מונה לראש הדירקטוריון. החל מה 1 לאוגוסט 2013 מר ג'יימס קדרובסקי פינה את מקומו כמנכ"ל זמני בחברה, ומר קאל סונדרם כעת ממלא את תפקיד המנכ"ל. מר קדרובסקי ימשיך לכהן כחבר בדיקטוריון תרו.

הגשת דו"ח 20-F ל SEC

ב 2 ליולי החברה הגישה לוועדה לניירות ערך ובורסות של ארצות הברית (SEC) את הדו"ח השנתי עבור השנה שהסתיימה ב 31 למרץ 2013, במסגרת טופס 20-F.

אודות חברת תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

הצהרות הסרת חבות

הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדוח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים, לזמינות המידע הכספי, לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2013. למרות שבחברה מאמינים שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במצבה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בארצות הברית, בישראל או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לעיון בהודעה המלאה בשפת המקור, הכוללת טבלאות נתונים, לחצו על הקישור הבא:

http://www.businesswire.com/news/home/20130807006530/en

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית

מסמך זה הינו מתורגם. תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.   
 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com

William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.com