הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אלרוב נדל"ן

אלרוב ישראל: תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011

•ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 236.5 מיליון ש"ח, לעומת כ- 272.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח מניירות ערך סחירים בהיקף של כ- 98 מיליון ש"ח •ההכנסות מהפעלת בתי מלון ברבעון גדלו בכ- 9% והסתכמו בכ- 89.9 מיליון ש"ח •ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ- 46.8 מיליון ש"ח (חלק הרוב כ- 70 מיליון ש"ח), לעומת רווח של כ- 120 מיליון ש"ח (חלק הרוב כ- 111.7 מיליון ש"ח) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע מרישום הפסד מניירות ערך בסך 123 מיליון ש"ח ברבעון זה מול רישום רווח בהיקף של כ- 98 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

28/11/2011 09:20
כללי
•חברת הבת אלרוב נדל"ן הכריזה על אסטרטגיה ל-6 השנים הבאות – שתי הפעילויות העיקריות של חברת הבת הינן נכסים מניבים ותיפעול בתי מלון. אלרוב נדל"ן הכריזה כי היא שואפת להציג ב-6 השנים הבאות שיעור צמיחה ממוצע שיהיה בין 18% ל- 20% לשנה מפעילויות אלו, כלומר להגיע להכנסות של כ- 1 מיליארד ש"ח מפעילויות אלו בתום התקופה.
מלונאות - מדיניותה של אלרוב נדל"ן הינה לרכוש נכסים שיניבו לאחר השבחתם תשואה של כ 10% על ההשקעה הכוללת. אלרוב נדל"ן פועלת לאיתור נכסים מלונאיים ייחודיים בערים מרכזיות באירופה, בניו-יורק ובת"א בימים אלו סיימה החברה את הסבתו של הנכס באמסטרדם למלון יוקרתי וממשיכה בפתוח הנכס בלונדון והסבתו למלון יוקרה,, במקביל נמשכת בחינת אופן התאמתו של מלון "לוטסיה" בפריז לאסטרטגיית ניהול בתי המלון של הקבוצה.
נכסים מניבים בישראל ובחו"ל - החברה ממשיכה לפעול לאיתור נכסים מניבים במדינות בהן היא פועלת (שוויץ וצרפת) וכן בלונדון אנגליה. בישראל הקבוצה ממשיכה לפעול לקבלת האישורים לתוספת בנייה בבית אסיה בת"א ופועלת לאיתור פרויקטים יזמיים ייחודיים בישראל, המתאימים לתיק הנכסים של הקבוצה.

•אלרוב נדל"ן שואפת כי תמהיל ההכנסות משכר דירה מנכסים מניבים יהיה שווה לעודף מתפעול בתי מלון

•חברת הבת, אלרוב נדל"ן (77.3%) אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור של 30% מהרווח הנקי השנתי המיוחס לבעלים של החברה בנטרול עליה וירידה בשווי נדל"ן להשקעה, עליה וירידה בשווי ניירות ערך שלא מומשו ובנטרול השפעת המס על כל אלה.

בתקופת הדוח חילקה אלרוב נדל"ן דיבידנד בסך של 1.25 ש"ח למניה ובהיקף כולל של כ- 28.8 מיליון ש"ח (חלקה של אלרוב ישראל עמד על כ- 22.3 מיליון ש"ח).

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011:
ההכנסות הסתכמו בכ- 236.5 מיליון ש"ח, לעומת כ- 272.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח מניירות ערך סחירים בהיקף של כ- 98 מיליון ש"ח ואילו ברבעון זה נרשמו 1.6 מיליון ש"ח בלבד.
•ההכנסות מהפעלת בתי מלון גדלו בכ- 9% והסתכמו בכ- 89.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 82.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
•דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל בתקופת הדוח הסתכמו בכ-25.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 23.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
•דמי השכירות מהנכסים המניבים בחו"ל הסתכמו ברבעון בכ- 52.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

העודף התפעולי שנבע ממלונות הקבוצה בירושלים (מצודת דוד וממילא) ברבעון הסתכם בכ- 15.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 21.7 ברבעון המקביל אשתקד.

מלון לוטסיה בפריז תרם ברבעון כ- 11.1 מיליון ש"ח לעודף התפעולי של המגזר.

החברה מעריכה כי העודף התפעולי מהמלונות בירושלים (מצודת דוד ומלון ממילא בירושלים) בשנת 2011 יעמוד על כ- 74 מיליון ש"ח (התחזית הקודמת עמדה על 85 מיליון ש"ח - שינוי בהערכת החברה נובע בין היתר מירידה בתפוסה בבתי המלון בירושלים כתוצאה מירידה בתפוסה עקב האירועים במדינות השכנות וכן מירידת שער החליפין של הדולר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם העודף התפעולי ממלונות אלו בכ- .44.6 מיליון ש"ח.

תחזית העודף התפעולי ממלון לוטסיה בפריז נותרה על כנה והינה כ- 37 מיליון ש"ח (7.5 מיליון יורו)

ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ- 46.8 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 70 מיליון ש"ח), לעומת רווח של כ- 120 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 111.7 מיליון ש"ח) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע מרישום הפסד מניירות ערך בסך 123 מיליון ש"ח ברבעון זה מול רישום רווח בהיקף של כ- 98 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

סה"כ הון ליום 30.9.2011 הסתכם בכ- 2.797 מיליארד ש"ח (החלק המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 2.052 מיליארד ש"ח). בדצמבר 2010 הסתכם סה"כ ההון לכ- 2.96 מיליארד ש"ח (החלק המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 2.29 מיליארד ש"ח). הקיטון בהון של כ- 162 מיליון ש"ח נובע בעיקר מירידה בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה בסך של כ-222 מיליון ש"ח, ירידה בקרן הון משערוך רכוש קבוע בסך של כ-46 מיליון ש"ח בעקבות ירידת שוויים ההוגן של בתי מלון מצודת דוד וממילא בירושלים. מאידך רשמה החברה רווח נקי לתקופת הדוח בסך של כ-29 מיליון ש"ח, עליה בקרן תרגום של פעילות חוץ רשמה בסך של כ-60 מיליון ש"ח.

לחברה תיק ניירות ערך הכולל ליום המאזן מניות בנקים בשווי של כ- 629 מיליון ש"ח (מתוכו 380 מיליון ש"ח למסחר ו- 249 מיליון ש"ח זמינים למכירה).

ההשקעה במניות בנק לאומי ליום 30.9.2011 ולמועד החתימה מסתכמת בסך של כ- 514 מיליון ש"ח ו- 431 מיליון ש"ח, בהתאמה. השקעה במניות בנק הפועלים ליום 30.9.2011 ולמועד החתימה מסתכמת בסך של כ- 115 מיליון ש"ח ו- 100 מיליון ש"ח בהתאמה.

לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים נבע לחברה הפסד ממניות הבנקים בסך של כ- 97 מיליון ש"ח, הכולל הפסד בסך של כ- 40 מיליון ש"ח שירשם בקרן הון בדוח על הרווח הכולל, והפסד של כ- 57 מיליון ש"ח שירשם בדוח רווח והפסד לתקופה (לפי שערים של תום יום המסחר של ה-24.11.2011).

יתרת תיק המניות הינה בעיקר השקעה ישירה בחברות פרוטליקס ו- Aposense באמצעות חברת טכנורוב (80%) שמוצגות בספרים לפי שווי הוגן. טכנורוב מחזיקה בכ- 6.18 מיליון מניות פרוטליקס ובכ-1.07 מיליון מניות Aposense.

פרוטליקס מוצגת ליום 30.9.2011 בשווי של כ- 105.6 מיליון ש"ח (מחושב לפי מחיר מניית פרוטליקס של 4.6 דולר), Aposense מוצגת בשווי של כ- 13.8 מיליון ש"ח (מחושב לפי מחיר המניה בבורסה של 12.88ש"ח).

לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים ירד שווי המניות הסחירות של חברות הטכנולוגיה בתחום מדעי החיים (מניות פרוטליקס ואפוסנס) בסך של כ- 29 מיליון ש"ח, אשר יזקף כולו כקרן הון בדוח על הרווח הכולל (לפי שערים של תום יום המסחר של ה-24.11.2011).

אודות קבוצת אלרוב
אלרוב (ישראל) הינה חברה מובילה בתחום הנדל"ן, המשקיעה ופעילה בפרויקטים איכותיים ויוקרתיים. החברה מתאפיינת בניסיון רב בפרויקטים מיוחדים וחדשניים בתחום הנדל"ן. בארץ פועלת החברה באמצעות חב' הבת – אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ (כ- 77.3%). הקבוצה מחזיקה ומתפעלת נכסי נדל"ן מניב ועוסקת בייזום, בניה וניהול של נכסי נדל"ן הכוללים דירות מגורים למכירה, שטחי מסחר, משרדים, בתי מלון (מלון מצודת דוד ומלון ממילא בירושלים).

פעילות הקבוצה בישראל כוללת ייזום פרויקטים איכותיים כמו פרויקט דירות היוקרה מגדלי אלרוב ברחוב פנקס בת"א ופרויקט אלרוב ממילא בירושלים, שהינו פרויקט יזמי מהמובילים בישראל, שבנייתו הושלמה בשנה החולפת. פרויקט אלרוב ממילא מוקם באתר ייחודי - על התפר שבין ירושלים העתיקה לעיר החדשה מול שער יפו והוא כולל איזור מלונאות, שכונת מגורים ושטחי משרדים ומסחר.

בחו"ל החברה פועלת באמצעות חב' הבת אלרוב נדל"ן בתחום הנדל"ן המניב במערב אירופה והיא מתמקדת בעסקאות פיננסיות בעלות שיעורי תשואה גבוהים ובנכסים בעלי שוכרים ברמה גבוהה ולטווח ארוך. נכון להיום סיימה החברה את הסבתו של הנכס באמסטרדם למלון יוקרתי וממשיכה בבניית המלון בלונדון. מלון הקונסרבטוריום באמסטרדם אשר צפוי להיפתח לקהל הרחב עד סוף נובמבר, מלון קפה רויאל צפוי להיפתח ברבעון השני של 2012. ההשקעה ברכישת מלון לוטסיה בפריז, רכישה והסבת שני בתי המלון בלונדון ובאמסטרדם צפויה להסתכם לכ-2.4 מיליארד ש"ח.

בנוסף החברה פעילה בתחום ההון סיכון ומשקיעה ישירות בחברות טכנולוגיה בשלבים מוקדמים באמצעות חב' הבת טכנורוב (80%) וכן משקיעה בקרנות הון סיכון שונות. בין השקעותיה הבולטות של טכנורוב משנת 2001 נמנית חברת פרוטליקס, Aposense וקיורטק.
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מור דגן, עו"ד
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
נייד: 054-2345244
אתר: www.km-ir.co.il