הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Monster Worldwide

חברת Monster Worldwide מדווחת על התוצאות לרבעון השני של שנת 2012

קריירות - היקף ההזמנות בצפון אמריקה עלה בשיעור של 14 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הודות לביקוש גבוה לחבילת המוצרים בטכנולוגיה מתקדמת, במיוחד בקרב גורמי ממשל והשמה ההזמנות ברחבי העולם הסתכמו ב-242 מיליון דולרים, ירידה של ארבעה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הרווח למניה לפי כללי GAAP עמד על 0.04 דולרים, הרווח למניה שלא לפי כללי GAAP עמד על 0.06 דולרים הנזילות הכוללת עמדה על 318 מיליון דולרים לאחר החזרים בסכום של 26 מיליון דולרים לבעלי המניות, באמצעות רכישה מחדש של מניות ברבעון השני, ובסכום כולל של 101 מיליון דולרים מאז תחילתה של התוכנית הנוכחית

6/8/2012 12:00
ניו יורק --(BUSINESS WIRE)-- חברת Monster Worldwide (NYSE:MWW) דיווחה היום על התוצאות הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2012.

דגשים עסקיים

- על בסיס גלובלי, בפעילות הקשורה להיצע המוצרים הקנייניים והמתקדמים של החברה, ובכלל זה Career Ad Network® ו-Power Resume Search®, נרשמה עלייה בטווח דו ספרתי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

- קריירות - בהזמנות בצפון אמריקה נרשמה עלייה של 14 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר הודות לגידול בהזמנות בתחום Government Solutions ובענפי ההשמה והעיתונים.

- לתוצאות הנאות בתחום של Government Solutions תרמו הרחבה של הסכמים קיימים וכן מענקים חדשים מהממשל הפדראלי, ממשלות של מדינות ורשויות מקומיות בצפון אמריקה.

- חברת Monster חתמה על הסכם רב שנתי עם חברת Kforce ליישום של Power Resume Search®, בטכנולוגיית 6Sense Semantic Search של Monster, בכל רחבי הארגון של Kforce.

סאל לנוצ'י, היו"ר, הנשיא והמנכ"ל של Monster Worldwide, מסר כי "במהלך הרבעון המשכנו ליישם את האסטרטגיה וקצרנו את הפירות בדמות הגברת האימוץ של הטכנולוגיות המתקדמות שלנו בקרב הלקוחות. כתוצאה מכך נהנינו מגידול דו ספרתי בהזמנות בצפון אמריקה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והתמודדנו עם החולשה באירופה ובאסיה. הודות לארגון מחדש שעליו הכרזנו בתחילת השנה, הצלחנו לשפר את הרווחיות בהשוואה לרבעון הקודם תוך הגברה של מאמצי השיווק לקידום האימוץ של המוצרים החדשים שלנו".

לנוצ'י הוסיף וסיכם כי "אנו ממשיכים לבחון בצורה קפדנית חלופות אסטרטגיות, כפי שהודענו בחודש מרס, והתהליך נמשך כמתוכנן".

תוצאות לרבעון השני של שנת 2012

(לשם השוואה, ההזמנות שלא לפי כללי GAAP, ההכנסות והוצאות התפעול ברבעון השני של שנת 2011 אינן כוללות השפעה של פעילות ארביטראז' ליצירת הפניות בהיקף של 11 מיליון דולרים).

ההזמנות הסתכמו ב-242 מיליון דולרים, ירידה של ארבעה אחוזים בהשוואה לרבעון השני של שנת 2011 שבו הסתכמו ההזמנות ב-251 מיליון דולרים. בניכוי הפרשים בשערי מטבע נותר סכום ההזמנות ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. קריירות - בצפון אמריקה עלה סכום ההזמנות בשיעור של של 14 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הודות להמשך התוצאות הנאות בפעילות  Government Solutions של החברה ובענפי ההשמה והעיתונות. את הצמיחה קיזזה החולשה באירופה ובאסיה, שבשתיהן נפגעה הפעילות מהאתגרים הכלכליים בעולם ומשערי החליפין של המטבעות. נתונים היסטוריים לגבי סכומי ההזמנות ברבעונים קודמים אפשר למצוא במידע הפיננסי המשלים של החברה.

ברבעון השני של שנת 2012 הסתכמו ההכנסות ב-237 מיליון דולרים. זאת בהשוואה להכנסות של 270 מיליון דולרים ברבעון השני של שנת 2011 לפי כללי GAAP, ו-259 מיליון דולרים שלא לפי כללי GAAP. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ברבעון השני של שנת 2012 השפיעו שערי חליפין של מטבעות על היקף ההכנסות לשלילה בשיעור של 9.2 מיליון דולרים.

ההכנסות מקריירות ברחבי העולם הסתכמו ב-217 מיליון דולרים, בהשוואה להכנסות של 236 מיליון דולרים ברבעון השני של שנת 2011 - ירידה של שמונה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי הפרשים בשערי מטבע ירדו ההכנסות מקריירות ברחבי העולם בשיעור של ארבעה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מקריירות בצפון אמריקה הסתכמו ב-116 מיליון דולרים, ירידה של חמישה אחוזים בהשוואה להכנסות מקריירות בצפון אמריקה ברבעון השני של שנת 2011, אשר הסתכמו ב-123 מיליון דולרים. ההכנסות מקריירות בינלאומיות הסתכמו ב-101 מיליון דולרים, ירידה של 11 אחוזים בהשוואה להכנסות מקריירות בינלאומיות בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הסתכמו ב-113 מיליון דולרים.

הכנסות IAF הסתכמו ב-20 מיליון דולרים, בהשוואה ל-34 מיליון דולרים ברבעון השני של שנת 2011. כפי שפורסם כבר בעבר, החברה החליטה לחדול ממעורבות בפעילות ארביטראז' ליצירת הפניות החל מ-1 ביולי 2011. בניכוי 11 מיליון דולרים שמקורם בפעילות ארביטראז' ליצירת הכנסות ברבעון השני של שנת 2011, ירדו הכנסות IAF בשיעור של שלושה מיליון דולרים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות התפעול המאוחדות לפי כללי GAAP הסתכמו ב-228 מיליון דולרים בהשוואה ל-256 מיליון דולרים ברבעון הראשון של שנת 2012. הרווח הנקי הסתכם ב-4.8 מיליון דולרים, שהם 0.04 דולרים למניה. זאת בהשוואה לרווח נקי של 11 מיליון דולרים, שהם 0.09 דולרים למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי לפי כללי GAAP כלל ברבעון הפחתה לארגון מחדש (כפי שהוכרז בינואר 2012) לפני מס בסכום של שלושה מיליון דולרים, וכן הוצאות שקשורות להחלטתה של החברה לבחון חלופות אסטרטגיות. פריטים אלה השפיעו לשלילה על הרווח של החברה ברבעון, לפי כללי GAAP, בשיעור של 0.02 דולרים למניה לפני מס.

הרווח הנקי שלא לפי כללי GAAP הסתכם ב-6.8 מיליון דולרים, שהם 0.06 דולרים למניה, בהשוואה ל-11 מיליון דולרים, שהם 0.09 דולרים למניה, ברבעון השני של שנת 2011. הוצאות התפעול הסתכמו שלא לפי כללי GAAP ב-225 מיליון דולרים, ירידה של שבעה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר הודות להתמקדות המתמשכת של החברה בהוצאות הניהול וליתרונות הנובעים מהתוכנית לארגון מחדש שהוכרזה בחודש ינואר 2012.

המזומנים ושווי הכסף הסתכמו ב-30 ביוני 2012 ב-158 מיליון דולרים, בהשוואה ל-250 מיליון דולרים ב-31 בדצמבר 2011. תזרים המזומנים התפעולי הנקי עמד ברבעון על 6.9 מיליון דולרים. ההכנסות הדחויות הסתכמו ב-30 ביוני 2012 ב-372 מיליון דולרים, בהשוואה ל-380 מיליון דולרים ב-31 בדצמבר 2011.

רכישה מחדש של מניות

במהלך הרבעון השני של שנת 2012 רכשה Monster מחדש 3.0 מיליון ממניותיה הרגילות בשער ממוצע של 8.48 דולרים למניה, בסכום כולל של 26 מיליון דולרים. ב-30 ביוני 2012 נותרה יתרה של כ-149 מיליון דולרים במסגרת התוכנית של החברה לרכישה מחדש של מניות בסכום כולל של 250 מיליון דולרים.

תוצאות לשישה חודשים

(לשם השוואה, ההכנסות שלא לפי כללי GAAP בשישה החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2011 אינן כוללות השפעה של פעילות ארביטראז' ליצירת הפניות בהיקף של 22 מיליון דולרים).

חברת Monster Worldwide דיווחה על הכנסה כוללת של 483 מיליון דולרים בשישה החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2012, ירידה של חמישה אחוזים בהשוואה ל-509 מיליון דולרים בתקופה המקבילה של שנת 2011. ההכנסות מקריירות של Monster ירדו בשיעור של ארבעה אחוזים והסתכמו ב-444 מיליון דולרים, בהשוואה ל-464 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מפרסום באינטרנט ועמלות הסתכמו ב-39 מיליון דולרים, בהשוואה ל-45 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד. החברה דיווחה על רווח של 8.5 מיליון דולרים, שהם 0.07 דולרים למניה, בהשוואה ל-11 מיליון דולרים, שהם 0.09 דולרים למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה פרסמה תחזית לרבעון השלישי של שנת 2012

החברה מציעה את התחזית העסקית הבאה, על סמך המידע הזמין כעת והציפיות נכון ל-2 באוגוסט 2012.

תחזית לרבעון השלישי של שנת 2012

נוכח ההאטה הכלכלית המתמשכת בעולם, ובמיוחד באירופה, וההשפעות של שערי חליפין של מטבעות, תירשם ברבעון השלישי ירידה של עשרה אחוזים בהזמנות או שהן יישארו, לכל היותר, ללא שינוי בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2011, בו הסתכמו ההזמנות ב-264 מיליון דולרים. בהכנסות תירשם ברבעון השלישי ירידה של 12 אחוזים עד שישה אחוזים בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2011, בו הן הסתכמו ב-259 מיליון דולרים. הרווח ברבעון השלישי צפוי להיות בטווח של 0.02 דולרים עד 0.07 דולרים למניה. זאת בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2011, שבו עמד הרווח למניה שלא לפי כללי GAAP על 0.13 דולרים למניה.

הערה מיוחדת: ההצהרות בהודעה זו לעיתונות שאינן היסטוריות בלבד, ובכלל זה, בין השאר, הצהרות לגבי הכיוון האסטרטגי של החברה, סיכויים ותוצאות עתידיות, נחשבות כהצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן ב- Section 27A של חוק Securities Act of 1933  ו- Section 21E של חוק Securities Exchange Act of 1934. מאחר והצהרות אלה ביחס לעתיד כרוכות בסיכונים מסוימים וחוסר ודאות עשויות התוצאות בפועל להיות שונות באופן משמעותי מכפי שמשתמע מהתחזית לגבי ההזמנות, ההכנסות והרווח למניה ברבעון השלישי של שנת 2012. גורמים שבשלהם עשויות התוצאות להיות שונות באופן משמעותי מכפי שמצוין בהצהרות ביחס לעתיד או משתמע מהן כוללים, בין השאר, תנאים כלכליים ותנאים אחרים בשווקים שבהם אנו פועלים, סיכונים הכרוכים ברכישות ופריסה, תחרות וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות Form 10-K ובדוחות נוספים שאנו מגישים לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ואשר ניתן למצוא התייחסות אליהם בהודעה זו לעיתונות. רבים מהגורמים שקובעים את התוצאות העתידיות של החברה אינם נתונים לשליטתה של ההנהלה, שאינה יכולה לצפות את כולם. אל לקוראים להסתמך יתר על המידה על ההצהרות ביחס לעתיד שנכללות בהודעה זו לעיתונות, משום שהן משקפות את הערכות ההנהלה נכון ליום הפרסום בלבד. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לשנות או לעדכן את ההצהרות ביחס לעתיד שנכללות בהודעה זו לעיתונות, או לפרסם הצהרות אחרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש או אירועים עתידיים, ובין מכל סיבה אחרת.

שיחת ועידה ותשדיר אינטרנט

קובץ PDF של מצגת פיננסית שהוצגה בשיחת ועידה על התוצאות הכספיות אפשר למצוא ישירות בכתובת http://www.about-monster.com/sites/default/files/Q2 2012 earning slide final.pdf או דרך אתר קשרי המשקיעים של החברה, בכתובת http://ir.monster.com.

כן מציעה החברה מידע פיננסי משלים שאפשר למצוא ישירות בכתובת http://www.about-monster.com/sites/default/files/MWWQ2FinancialSupplements.PDF או דרך אתר קשרי המשקיעים של החברה, בכתובת http://ir.monster.com.

אודות חברת Monster Worldwide

Monster Worldwide (NYSE: MWW), החברה האם של Monster®, מובילה בעולם בקישור מוצלח בין אנשים להזדמנויות עבודה. באינטרנט, במכשירים ניידים, ברשתות חברתיות - Monster מסייעת לחברות למצוא אנשים באמצעות פתרונות מותאמים אישית ושימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, על מנת לחבר בין האדם הנכון למשרה הנכונה. עם נוכחות מקומית בכ-55 מדינות, מקשרת Monster בין מעסיקים לבין מחפשי עבודה איכותיים בכל הרמות, מספקת ייעוץ קריירה מותאם אישית לצרכנים ברחבי העולם ומציעה למפרסמים קהלים נרחבים וממוקדים. פרטים נוספים על המוצרים והשירותים המובילים של Monster אפשר למצוא בכתובת www.monster.com. מידע נוסף על החברה אפשר למצוא בכתובת http://about-monster.com.

הערות לגבי שימוש בנתונים כספיים שלא לפי כללי GAAP

החברה סיפקה נתונים כספיים מסוימים שלא לפי כללי GAAP כמידע נוסף בדוחותיה הכספיים. נתונים אלה אינם תואמים לכללי החשבונאות המקובלים (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), אינם אמורים לשמש כתחליף שלהם ועשויים להיות שונים מנתונים שלא לפי כללי GAAP שעליהם מדווחות חברות אחרות. בחברה מאמינים שפרסום נתונים שלא לפי כללי GAAP עשוי לספק מידע מועיל למנהלים ולמשקיעים לגבי מגמות כספיות ועסקיות מסוימות שקשורות למצב הכספי של החברה ולתוצאות פעילותה.

המקור: חברת Monster Worldwide
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת Monster Worldwide
משקיעים:
לורי צ'ייטמן, 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com
או
עיתונות:
איימי רוזנברג, 917-439-9309
Amy.Rosenberg@bm.com