הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

חברת תרו פרסמה תוצאות לשלושה החודשים שהסתיימו במרס 2012

המכירות נטו עלו בשיעור של 35 אחוזים והרווח התפעולי עלה ב-98 אחוזים

28/5/2012 09:50
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית (NYSE: TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת לתקופה בת שלושה החודשים שהסתיימה ב-31 במרס 2012.

תוצאות עיקריות לשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2012 - בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2011

- המכירות נטו הסתכמו ב-145.1 מיליון דולרים, עלייה של 37.4 מיליון דולרים, שהם 34.7 אחוזים.

- שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 68.3 אחוזים, בהשוואה ל-58.6 אחוזים.

- הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות עלו ב-0.6 מיליון דולרים, אך שיעורן מהמכירות נטו ירד ל-15.9 אחוזים, בהשוואה ל-20.8 אחוזים.

- הרווח התפעולי עלה בשיעור של 98.3 אחוזים והגיע ל-66.2 מיליון דולרים, שהם 45.6 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-33.4 מיליון דולרים, שהם 31.0 אחוזים מהמכירות נטו.

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-47.3 מיליון דולרים, בהשוואה ל-25.7 מיליון דולרים, עלייה של 21.6 מיליון דולרים שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 1.06 דולרים בהשוואה ל-0.58 דולרים.

תוצאות עיקריות לגבי תזרים המזומנים והמאזן

- בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2012 הסתכם  תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-78.1 מיליון דולרים בהשוואה ל-24.4 מיליון דולרים בתקופה המקבילה בשנת 2011.

- המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלו מ-31 בדצמבר 2011 ב-75.5 מיליון דולרים והסתכמו ב-334.3 מיליון דולרים.

קאל סונדרם, שמונה לא מכבר לתפקיד יו"ר תרו, מסר כי "אנו מרוצים מהתוצאות בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס ומההתקדמות המתמשכת שאנו מצליחים להשיג. כפי שציינו בעבר, חלק מהגידול בהכנסות וברווחים שלנו נובע מהזדמנויות תמחור, שלא ברור כמה זמן עוד יימשכו. אנו מתכוונים להגדיל את ההשקעות שלנו במחקר ובפיתוח כדי לשפר ולהגדיל את המוצרים האיכותיים שבצנרת, ולשמור על כושר התחרות שלנו בשוק, שבו מתנהלת תחרות עזה".

סונדרם הוסיף כי "אני מצפה לפעול ביחד עם כל החברים בהנהלת תרו כדי לקדם את החברה, תוך התבססות על ההתקדמות וההצלחה שתרו כבר נחלה, במיוחד בשמונה עשר החודשים האחרונים".

אישורי FDA ובקשות

במהלך שלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס קיבלה תרו אישור אחד מסוג Supplemental New Drug Application מהרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA) עבור התרופה Daranide® (Dichlorphenamide) Tablets 50mg. כן קיבלה תרו במאי 2012 אישור אחד מסוג Abbreviated New Drug Application (“ANDA”) (עבור התרופה Escitalopram Oxalate Oral Solution, 5mg (base)/5mL). המספר הכולל של המוצרים שממתינים לאישור FDA הוא שישה עשר (מסוג ANDA) ובנוסף הוגשה בקשה אחת מסוג New Drug Application.

תרו משנה את תאריך הסיום של שנת הכספים ל-31 במרס

מועצת המנהלים של תרו אישרה להעביר את תאריך הסיום של שנת הכספים מ-31 בדצמבר ל-31 במרס. זאת כדי להתאים את תאריך הפרסום של הדוחות הכספיים של תרו ואת תוכניות התקציב השנתיות שלה לאלו של בעלת המניות העיקרית, חברת Sun Pharmaceutical Industries ((“Sun Pharma,” Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715). דוח במתכונת של Form 20-F עם תוצאות בלתי מבוקרות יוגש על ידי החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) לגבי תקופת המעבר שבין 1 בינואר 2012 ל-31 במרס 2012 ("דוח מעבר").

החברה מזהירה כי המידע הכספי השוטף מוגש על בסיס של תוצאות בלתי מבוקרות וכפוף לשינויים. מלבד ההגשה של דוח המעבר, ייכללו התוצאות הסופיות והמבוקרות ביחס לתקופת המעבר בדוח השנתי של החברה שיוגש במתכונת של Form 20-F לגבי התקופה שבין 1 באפריל 2012 ל-31 במרס 2013.

אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.

הצהרת הסרת חבות

התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של התוצאות הכספיות השנתיות המאוחדות ולדעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות כדי לשקף בצורה הוגנת את מצבה הכספי והתוצאות התפעוליות של החברה. את התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות יש לקרוא ביחד עם התוצאות הכספיות המאוחדות והמבוקרות שנכללות בדוח השנתי שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) במתכונת של Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים של החברה, לזמינות של מידע כספי, וכן הערכות ביחס לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2012. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את הערכת ההצעה שהגישה Sun Pharma למועצת המנהלים של תרו, קבלת ההצעה על ידי בעלי המניות של תרו, אישור ההצעה, במידת הצורך, על ידי הרשויות, צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במעמדה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארה"ב או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

תמצית הצהרת תפעול מאוחדת

(לפני ביקורת)

(באלפי דולרים של ארה"ב, למעט תוצאות למניה)

 בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס

 2012 2011

מכירות נטו 145,141 107,727

עלות מכירות 45,971 44,617

רווח גולמי 99,170 63,110

הוצאות תפעול:

מחקר ופיתוח, נטו 9,847 7,258

מכירות, שיווק, כלליות ואדמיניסטרטיביות 23,101 22,460

רווח תפעולי 66,222 33,392

הוצאות כספיות, נטו:

ריבית והוצאות (הכנסות) כספיות נוספות (107 )

 778

הוצאות המרה למטבע זר 1,107 409

רווחים נוספים (הוצאות נוספות), נטו (94 ) 

 251

רווח לפני מסי הכנסה 65,128 32,456

תשלומי מס 17,791 6,368

רווח מפעילות שוטפת 47,337 26,088

רווח (הפסד) נקי מפעילות שהופסקה(1) 66 (135)

רווח נקי 47,403 25,953

רווח נקי

רווח נקי שמיוחס לבעלי עניין ללא שליטה(2) 151 295

רווח נקי שמיוחס לתרו 47,252 25,658

רווח נקי למניה רגילה מפעילות שוטפת שמיוחס לתרו:

בסיסית 1.06  דולרים 0.58  דולרים

מדוללת 1.06  דולרים 0.58  דולרים

רווח (הפסד) נקי למניה רגילה מפעילות שהופסקה שמיוחס לתרו:

בסיסית 0.00* דולרים 0.00* דולרים

מדוללת 0.00* דולרים 0.00* דולרים

רווח נקי למניה רגילה שמיוחס לתרו:

בסיסית 1.06  דולרים 0.58  דולרים

מדוללת 1.06  דולרים 0.58  דולרים

ממוצע-משוקלל של מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח נטו למניה:

בסיסית 44,476,429 44,284,556

מדוללת 44,589,007 44,447,293

(1) בשנת 2010 סגרה החברה את מפעל הייצור באירלנד והחליטה למכור את המפעל. ההפסדים המיוחסים לחברה הבת באירלנד סווגו כהפסדים מפעילות שהופסקה.

(2) השפעת האימוץ של תקנה FASB ASC Section 810-10-65 על ידי החברה. התקנה מחייבת את החברה להקצות רווח או הפסד של בעלי עניין ללא שליטה על פי אחוזי הבעלות.

* הסכום קטן מ-0.01 דולרים.

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

תמצית מאזן מאוחד

(באלפי דולרים של ארה"ב)

 31 במרס 2012

(לפני ביקורת) 31 במרס 2011

(תוצאות מבוקרות)

נכסים

נכסים קיימים:

מזומנים ושווי כסף 238,266 150,001

פיקדונות בנקאיים לטווח קצר 72,440 89,814

פיקדונות בנקאיים מוגבלים לטווח קצר 15,780 16,080

ניירות ערך סחירים 7,835 2,901

חשבונות זכאים ואחרים:

סחר, נטו 111,130 120,832

תקבולים אחרים והוצאות שעדיין לא שולמו 98,501 94,344

מלאים 109,638 107,378

נכסים מוחזקים שעומדים למכירה, נטו(1) 71 81

סך הנכסים הקיימים 653,661 581,431

תקבולים לטווח ארוך ונכסים אחרים 19,972 23,131

רכוש, מפעלים וציוד, נטו 150,750 152,532

נכסים אחרים 32,041 38,751

סך כל הנכסים 856,424 795,845

חבויות וחובות לבעלי מניות חבויות קיימות:

פדיון קיים של חובות לטווח ארוך 10 957

 17,073

חשבונות זכאים וחבויות אחרות 187,942 173,310

סך החבויות הקיימות 198,899 190,383

חבויות לטווח ארוך, ללא פדיון קיים 27,949 27,614

תשלומי מס דחויים וחבויות אחרות לטווח ארוך 6,618 6,785

סך החבויות 233,466 224,782

חובות לבעלי מניות של תרו 619,008 567,264

בעלי עניין ללא שליטה(3) 3,950 3,799

סך החבויות והחובות לבעלי מניות 856,424 795,845

(1) בשנת 2010 סגרה החברה את מפעל הייצור באירלנד והחליטה למכור את המפעל. הנכסים הרלוונטיים סווגו כנכסים שעומדים למכירה.

(2) השפעת האימוץ של תקנה FASB ASC Section 810-10-65 על ידי החברה. התקנה מחייבת את החברה להקצות רווח או הפסד של בעלי עניין ללא שליטה על פי אחוזי הבעלות.

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

תמצית דוח מאוחד על תזרים מזומנים

(לפני ביקורת)

(באלפי דולרים של ארה"ב)

 בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס

 2012 2011

פעילות שוטפת

רווח נקי

 47,403 25,953

התאמה נדרשת של הרווח הנקי לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת:

ירידת ערך ופחת 4,598 4,709

תגמול במניות - 20

הפסד על מכירה של נכסים ישנים 22 -

עלייה בחובות לטווח ארוך בשל תנודות בשערי מטבע 814 1,136

ירידה (עלייה) בחשבונות זכאים 9,879 (8,270)

שינויים בנגזרות ומכשירים פיננסיים, נטו (3,392 )

 (831)

ירידה בתקבולים אחרים, הוצאות ששולמו מראש ונכסים אחרים 3,268 2,531

גידול במלאי (1,583 )

 (1,592) 

השפעת המרה של מטבע זר על מאזן בין חברות 2,104 (368 )

עלייה בהיקף הסחר וצבר תשלומים 14,981 1,070

מזומנים נטו מפעילות שוטפת 78,094 

 24,358

פעילות השקעות:

רכישת נכסים, מפעלים וציוד, ללא מענקים רלוונטיים (1,610 )

 (887 )

תקבולים מפקדונות לטווח ארוך ונכסים אחרים 18 -

תקבולים (מהשקעות ב-) פיקדונות בנקאיים מוגבלים לטווח קצר 22,059 (10,105)

השקעות בניירות ערך סחירים (4,909 )

 -

תקבולים ממכירה של רכוש, מפעלים וציוד 28 -

מזומנים נטו שהתקבלו מ- (שימשו ב-) פעילות ההשקעות 15,586 (10,992)

פעילויות מימון:

תקבולים מהנפקת מניות, נטו 7 8,554

תקבולים (פרישה מחדש) של חובות לטווח ארוך (6,595 )

 9

תקבולים מחובות בנקאיים לטווח קצר, נטו - 2,428

מזומנים נטו מפעילות מימון (או ששימשו בה) (6,588 )

 10,991

השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבעות 1,173 371

גידול נטו במזומנים 88,265 24,728

מזומנים בתחילת התקופה 150,001 54,144

מזומנים בתום התקופה 238,266 78,872

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב, 914-345-9001
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com