הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Monster Worldwide

חברת Monster Worldwide מדווחת על התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2012 ומכריזה על ארגון מחדש בחברה

- תוצאות לרבעון השלישי - הכנסות מפעילות שוטפת של 222 מיליון דולרים - רווח למניה מפעילות שוטפת לפי כללי GAAP של 0.35 דולרים, כולל הטבות מס חד פעמיות של 0.28 דולרים - רווח למניה מפעילות שוטפת שלא לפי כללי GAAP של 0.09 דולרים - הכרזה על ארגון מחדש - המשאבים ימקודו בפעילות הליבה בצפון אמריקה ובשווקים העיקריים באירופה ובאסיה, לתמיכה בהגברת השיווק והמכירות - קידום המכירה של ChinaHR והערכת האפשרויות בשווקים מתפתחים - הצעדים המשולבים עתידים להפחית את הוצאות התפעול בכ-130 מיליון דולרים בחישוב שנתי - הבחינה של החלופות האסטרטגיות נמשכת

12/11/2012 12:00
ניו יורק --(BUSINESS WIRE)-- חברת Monster Worldwide (NYSE:MWW) דיווחה היום על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2012. החברה הכריזה גם על כוונתה ליישם ארגון מחדש בחברה על מנת למקד את פעילות הליבה, לצמצם את מבנה ההוצאות ולשפר את הרווחיות ותזרים המזומנים.

סאל לנוצ'י, היו"ר, הנשיא והמנכ"ל של Monster Worldwide, מסר כי "במהלך הרבעון השלישי עלו מעט ההזמנות בצפון אמריקה, למעט במגזר הממשלתי, בעוד שההזמנות באירופה ובאסיה הושפעו לרעה מהסביבה הכלכלית המאתגרת. אנו מיישמים תוכנית למיקוד המשאבים שלנו בשווקים הגדולים ביותר שמניבים את חלק הארי מהכנסותינו ורווחינו, ושבהם אנו עדים לביקוש גובר מצד הלקוחות לטכנולוגיות המתקדמות שלנו. אנו מאמינים שתוכנית זו תספק ל- Monster את המשאבים הנחוצים לצמיחה בפעילויות המובילות שלנו בצפון אמריקה ובאירופה".

לנוצ'י הוסיף וציין כי "בזמן שהבחינה של החלופות האסטרטגיות נמשכת, ומתוך מחויבות מתמשכת להענקת ערך מרבי לבעלי המניות, אנו מכריזים על סדרה של צעדים שנועדו להגביר את הרווחיות של החברה ולחזק אותה בשווקי הליבה הרווחיים ביותר".ארגון מחדש בחברה

הצעדים לארגון מחדש שהוכרזו היום כוללים:

- קידום המכירה של ChinaHR וסיווג הנכס כעומד למכירה בתוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים. כתוצאה מכך לא נכללת ChinaHR בפעילות השוטפת ברבעון השלישי ותוצאות קודמות תוקנו כך שישקפו לשינוי זה. החברה דיווחה בתוצאות התפעוליות לפי כללי GAAP על חיוב שלא במזומן ועל מחיקה דחויה לצורכי מס של 225 מיליון דולרים לגבי ChinaHR.

- הערכה של כל האפשרויות לפיתוח שווקים וכתוצאה מכך צמצום ההפסדים בשווקים אלה.

- המשך והאצה של היישום מחדש של הוצאות השיווק והמכירות בשוקי הליבה של Monster, תוך הפחתה של הוצאות התפעול.

הסדרה של הצעדים שפורטו לעיל עתידה להפחית את הוצאות התפעול של Monster Worldwide בכ-130 מיליון דולרים על בסיס שנתי. החיובים המצטברים לפני מס בטווח של 50 מיליון דולרים עד 60 מיליון דולרים יירשמו, כשמרביתם יהיו על בסיס מזומן ויירשמו ברבעון הרביעי. החברה צופה שרוב הצעדים האלה יתבצעו עד סוף השנה.

תוצאות לרבעון השלישי של שנת 2012

כתוצאה מהחיוב והסיווג של ChinaHR כנכס העומד למכירה, התוצאות המדווחות בפועל לא יהיו ברות השוואה לתחזית ההכנסות והרווח למניה שפרסמה Monster Worldwide ב-2 באוגוסט 2012, במסגרת ההודעה על התוצאות ברבעון השני. בניכוי הבדלים אלה, ההכנסות והרווח למניה תואמים לתחזית.

סך ההזמנות מפעילות שוטפת הסתכמו ב-213 מיליון דולרים, בהשוואה ל-249 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד. בהשוואה לשנה שעברה נודעה לשערי המטבעות השפעה שלילית של 7 מיליון דולרים על ההזמנות ברבעון השלישי של שנת 2012. הירידה בסך ההזמנות בהשוואה לשנה שעברה מיוחסת בעיקר לחולשה המתמשכת באירופה ובאסיה, כאשר הכלכלות בשני האזורים נפגעו מהאתגרים הכלכליים העולמיים, אך ההשפעה קוזזה חלקית מול ערוצי הגיוס והעיתונות בצפון אמריקה. ההכנסות מפעילות שוטפת הסתכמו ב-222 מיליון דולרים, בהשוואה להכנסות של 249 מיליון דולרים ברבעון השלישי של שנת 2011. בהשוואה לשנה שעברה נודעה לשערי המטבעות השפעה שלילית של 9 מיליון דולרים על ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2012. נתונים היסטוריים על ההזמנות וההכנסות מפעילות שוטפת ברבעונים קודמים אפשר למצוא בנספח המידע הפיננסי של החברה.

הוצאות התפעול המאוחדות לפי כללי GAAP הסתכמו ב-207 מיליון דולרים בהשוואה ל-219 מיליון דולרים ברבעון השלישי של שנת 2011. הרווח הנקי מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי ב-39 מיליון דולרים, שהם 0.35 דולרים למניה, כולל 31 מיליון דולרים או 0.28 דולרים למניה כהטבות מס שלא במזומן בעקבות ביטול חבות שנרשמה קודם לכן לפי ASC 740 (FIN 48)  וריבית. ברבעון השלישי של שנת 2011 דיווחה החברה על רווח נקי מפעילות שוטפת של 19 מיליון דולרים, או 0.15 דולרים למניה.

הרווח הנקי מפעילות שוטפת שלא לפי כללי GAAP הסתכם ב-9.5 מיליון דולרים, שהם 0.09 דולרים למניה, בהשוואה ל-20 מיליון דולרים, שהם 0.16 דולרים למניה, ברבעון השלישי של שנת 2011. הוצאות התפעול הסתכמו שלא לפי כללי GAAP ב-205 מיליון דולרים, ירידה של שישה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

המזומנים ושווי הכסף הסתכמו ב-30 בספטמבר 2012 ב-175 מיליון דולרים, בהשוואה ל-250 מיליון דולרים ב-31 בדצמבר 2011. תזרים המזומנים התפעולי הנקי עמד ברבעון על 7.7 מיליון דולרים. ההכנסות הדחויות הסתכמו ב-30 בספטמבר 2012 ב-333 מיליון דולרים, בהשוואה ל-330 מיליון דולרים ב-30 בספטמבר 2011, לא כולל תוצאות של ChinaHR.תוצאות לתשעה חודשים

חברת Monster Worldwide דיווחה על הכנסה כוללת מפעילות שוטפת של 682 מיליון דולרים בתשעה החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2012, בהשוואה ל-761 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד, כולל 22 מיליון דולרים מפעילות IAF ו-2.7 מיליון דולרים מהתאמות חשבונאיות לגבי הרכישה של HotJobs. החברה דיווחה על רווח מפעילות שוטפת לפי כללי GAAP  של 57 מיליון דולרים, שהם 0.50 דולרים למניה מדוללת, בהשוואה לרווח לפי כללי GAAP של 35  מיליון דולרים, שהם 0.27 דולרים למניה מדוללת, בתקופה המקבילה אשתקד.רכישה מחדש של מניות

במהלך הרבעון השלישי של שנת 2012 רכשה Monster מחדש 1.1 מיליון ממניותיה הרגילות בשער ממוצע של 6.16 דולרים למניה, בסכום כולל של 7 מיליון דולרים. ב-30 בספטמבר 2012 נותרה יתרה של כ-143 מיליון דולרים במסגרת התוכנית שפרסמה החברה בעבר לרכישה מחדש של מניות בסכום כולל של 250 מיליון דולרים.

החברה פרסמה תחזית לרבעון הרביעי של שנת 2012

נוכח ההאטה הכלכלית המתמשכת בעולם והצעדים שהוכרזו היום, וההשפעות של שערי חליפין של מטבעות, החברה לא תספק הפעם תחזית לגבי ההזמנות וההכנסות. הרווח ברבעון הרביעי צפוי להיות בטווח של 0.05 דולרים עד 0.10 דולרים למניה. המשמעות היא שהרווח למניה מפעילות שוטפת בשנת 2012 המלאה יגיע לטווח של 0.29 דולרים עד 0.34 דולרים למניה.שיחת ועידה ותשדיר אינטרנט

קובץ PDF של מצגת פיננסית שהוצגה בשיחת ועידה על התוצאות הכספיות אפשר למצוא ישירות בכתובת http://www.about-monster.com/sites/default/files/2012_Q3_earningslidefinal.pdf  או דרך אתר קשרי המשקיעים של החברה, בכתובת http://ir.monster.com.

כן מציעה החברה מידע פיננסי משלים שאפשר למצוא ישירות בכתובת http://www.about-monster.com/sites/default/files/2012_Q3_MWWFinancialSupplements.pdf  או דרך אתר קשרי המשקיעים של החברה, בכתובת http://ir.monster.com.

לשידור חוזר של שיחת הוועידה אפשר להאזין בחיוג למספר(855) 859-2056  או (404) 537-3406, reference ID# 21035000. מספר זה יהיה זמין עד חצות, 22 בנובמבר 2012.אודות חברת Monster Worldwide

Monster Worldwide (NYSE: MWW), החברה האם של Monster®, מובילה בעולם בקישור מוצלח בין אנשים להזדמנויות עבודה. באינטרנט, במכשירים ניידים, ברשתות חברתיות - Monster מסייעת לחברות למצוא אנשים באמצעות פתרונות מותאמים אישית ושימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, על מנת לחבר בין האדם הנכון למשרה הנכונה. עם נוכחות מקומית בכ-55 מדינות, מקשרת Monster בין מעסיקים לבין מחפשי עבודה איכותיים בכל הרמות, מספקת ייעוץ קריירה מותאם אישית לצרכנים ברחבי העולם ומציעה למפרסמים קהלים נרחבים וממוקדים. פרטים נוספים על המוצרים והשירותים המובילים של Monster אפשר למצוא בכתובת www.monster.com. מידע נוסף על החברה אפשר למצוא בכתובת http://about-monster.com.הערה מיוחדת: ההצהרות בהודעה זו שאינן היסטוריות בלבד, ובכלל זה, בין השאר, הצהרות לגבי הכיוון האסטרטגי של החברה, סיכויים ותוצאות עתידיות, נחשבות כהצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן ב- Section 27A של חוק Securities Act of 1933  ו- Section 21E של חוק Securities Exchange Act of 1934. מאחר והצהרות אלה ביחס לעתיד כרוכות בסיכונים מסוימים וחוסר ודאות עשויות התוצאות בפועל להיות שונות באופן משמעותי, בין השאר, מכפי שמשתמע מהתחזית לגבי הרווח למניה ברבעון הרביעי של שנת 2012 או בשנת הכספים 2012 המלאה. גורמים שבשלהם עשויות התוצאות להיות שונות באופן משמעותי מכפי שמצוין בהצהרות ביחס לעתיד או משתמע מהן כוללים, בין השאר, תנאים כלכליים ותנאים אחרים בשווקים שבהם אנו פועלים, סיכונים הכרוכים ברכישות ומכירות, תחרות וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות Form 10-Q ובדוחות נוספים שאנו מגישים לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ואשר ניתן למצוא התייחסות אליהם בהודעה זו לעיתונות. רבים מהגורמים שקובעים את התוצאות העתידיות של החברה אינם נתונים לשליטתה של ההנהלה, שאינה יכולה לצפות את כולם. אל לקוראים להסתמך יתר על המידה על ההצהרות ביחס לעתיד שנכללות בהודעה זו, משום שהן משקפות את הערכות ההנהלה נכון ליום הפרסום בלבד. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לשנות או לעדכן את ההצהרות ביחס לעתיד שנכללות בהודעה זו לעיתונות, או לפרסם הצהרות אחרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש או אירועים עתידיים, ובין מכל סיבה אחרת.

הערות לגבי שימוש בנתונים כספיים שלא לפי כללי GAAP

החברה סיפקה נתונים כספיים מסוימים שלא לפי כללי GAAP כמידע נוסף בדוחותיה הכספיים. נתונים אלה אינם תואמים לכללי החשבונאות המקובלים (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), אינם אמורים לשמש כתחליף שלהם ועשויים להיות שונים מנתונים שלא לפי כללי GAAP שעליהם מדווחות חברות אחרות. בחברה מאמינים שפרסום נתונים שלא לפי כללי GAAP עשוי לספק מידע מועיל למנהלים ולמשקיעים לגבי מגמות כספיות ועסקיות מסוימות שקשורות למצב הכספי של החברה ולתוצאות פעילותה.


 

המקור: חברת Monster Worldwide

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת Monster Worldwide
משקיעים:
לורי צ'ייטמן, 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com
או
עיתונות:
אנדראה רוז, 212-895-8666
arose@joelefrank.com