הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו מדווחת על תוצאותיה הכספיות נכון ל31 דצמבר, 2014

ב-9 החודשים המכירות נטו עלו ב-8%, הרווח בתפעולי עלה ב-14% והרווח למניה עלה ב-28%

11/2/2015 11:10
הות'ורן, ניו יורק --(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה את התוצאות כספיות לפני ביקורת חשבונאית עבור הרבעון ותשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2014.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר, 2014, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2013

• המכירות נטו הסתכמו ב-237.7  מיליון דולר, עלייה של 24.1 מיליון דולר או 11.3% לצד ירידה בנפחי המכירות בכל השווקים.

• הרווח הגולמי, כאחוז מסך המכירות נטו, עמד על 81.4% בהשוואה ל-80.7% - עליה של 21 מיליון דולר או 12.2%

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח פחת ב-2.3 מיליון דולר ועמד על 12.8 מיליון דולר.

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה בסך  21.3 מיליון דולר נשארו כמעט ללא שינוי.

• הרווח התפעולי עלה ב-24.4 מיליון דולר ועמד על 159.3 מיליון דולר, או 67% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-134.9 מיליון או 63.2% מהמכירות נטו – מסמל גידול של 18.1% בהשוואה לתקופה במקבילה בשנה שעברה.

• כתוצאה מהעלייה במכירות, העלייה ברווח הגולמי ובלימה בעלויות, התוצאות ברווח המדולל למניה היו 3.33 דולר, בהשוואה ל-2.59 דולר, עליה של 28.7%.

תוצאות עיקריות עבור תשעת החודשים  שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2014, בהשוואה ל -31 בדצמבר 2013

• המכירות נטו הסתכמו ב-618.8 מיליון דולר, עלייה של 46.7 מיליון דולר או 8.2%, לצד ירידה קלה בנפחי המכירות.

• הרווח הגולמי, כאחוז מסך המכירות נטו, עמד על 77.1% בהשוואה ל-76.7% - עלייה של 38.3 מיליון דולר או 8.7%.

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח ירד  ב- 0.6 מיליון דולר ל- 41.6 מיליון דולר.

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה היו ללא שינוי משמעותי ועמדו על 65.4 מיליון דולר.

• סך ההקצאות למקרי הפסד והתשלומים להסדרת תביעות עמד על 4.2 מיליון דולר באשראי, שהם תוצאתם הסופית של שני הסדרים שתוצאתם הביאו להיפוך מגמה בנתח מהקרן הרלבנטית לעניין זה, בהשוואה להוצאות של 2.6 מיליון דולר ב-2013 (לאור התדיינות סביב דיווח על מחירים).

• הרווח התפעולי עלה ב-45.4 מיליון דולר ועמד על 374.1 מיליון דולר, או 60.5%  מהמכירות נטו, בהשוואה ל-328.7 מיליון דולר או  57.5%  מהמכירות נטו. בניכוי ההשפעה של ההקצאות למקרי הפסד והתשלומים להסדרת תביעות העלייה הייתה 38.6 מיליון דולר או 11.6%.

• הרווח הנקי המיוחס לתרו המיוחס לתרו הסתכם ב-332 מיליון דולר בהשוואה  ל-270.7 מיליון דולר, עלייה של 61.2 מיליון דולר שהביאה לרווחים מדוללים פר מניה של 7.75 דולר בהשוואה ל-6.05 דולר, עליה של 28.1%.

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 עמד על 192.8 מיליון דולר, זאת בהשוואה ל-273.7  מיליון דולר בתקופה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2013, תוצאה של עלייה בשימוש בהון (ראה פירוט בדו"ח תזרים המזומנים המאוחד).

• המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים בסך 738 מיליון דולר, עלו ב-105.6 מיליון דולר מאז 31 מרץ 2014.

• סך ההתחייבויות ירד ב-11.8 מיליון דולר, כתוצאה מכך שהחברה שילמה במלואן את אגרות החוב למחזיקים המוסדיים.

אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

לאחרונה זכתה החברה לאישור לבקשת ANDA (בקשה לאישור תרופה גנרית חדשה) Diclofenac Sodium Topical Solution, 1.5% ורשמה בקשה אחת של ANDA ברשות האמריקאית למזון ותרופות ("FDA"). יחד עם בקשה זו,  מספרם של בקשות ANDA הממתינות לאישור מטעם ה-FDA מגיע ל-30.

שיחת ועידה

בהתאם למדיניות החברה, תרו תערוך את שיחת הועידה הבאה על רווחי החברה כאשר היר תפרסם את התוצאות הכספיות לסוף השנה שמסתיימת ב-31 במרץ, 2015.

אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בין-לאומית המקדישה את פעילותה למתן מענה לצרכי לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של תכשירים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. לפרטים נוספים על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, פנו לאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.

הצהרות הסרת חבות

הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדו"ח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, כמו גם הצהרות המתייחסות לביצועיה הפיננסים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות אודות תוצאות החברה ומידע המתייחס לשנת הכספים 2015. החברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הערכות נכונות, אך אינה ערבה למימוש ציפיות אלו. בין הגורמים העשויים להביא לתוצאות שונות בפועל ניתן למנות תנאים בכלכלה המקומית והבינלאומית, תנאים בתעשייה ובשוק בהם פועלת החברה, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, הליכים משפטיים מטעם צד שלישי כלשהו בכל ערכאה משפטית בישראל, ארה"ב, או כל מדינה אחרת בה תרו מקיימת פעילות, שינויים רגולטורים או בחקיקה במדינות בהן תרו מקיימת פעילות, בנוסף לסיכונים אחרים המפורטים מדי עת בדו"חות החברה ל SEC, ביניהם הדו"חות השנתיים המוגשים בטפסי F-20. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לצפייה בטבלאות המקוריות של התוצאות הכספיות לחץ כאן

המקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, GVP, CFO, 914-345-9001
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com