הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אלביט מערכות בע"מ

אלביט מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2011

צבר ההזמנות צמח ל- 5.7 מיליארד דולר ההכנסות הסתכמו ב- 664 מיליון דולר; הרווח הנקי עמד על 36.5 מיליון דולר הרווח הנקי למניה עמד על 0.85 דולר

16/11/2011 10:50
חיפה, ישראל , 16 בנובמבר 2011 – אלביט מערכות בע"מ ("החברה")((NASDAQ & TASE: ESLT, הודיעה היום על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2011 שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2011.

החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים non-GAAP, המיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.

דברי ההנהלה:

יוסי אקרמן, נשיא אלביט מערכות, אמר: "תוצאות הפעילות ברבעון מביאות לידי ביטוי מגמה מתמשכת, שנה לעומת שנה, של צמיחה בצבר, בהכנסות וברווחיות. תוצאות אלו נובעות גם, בין השאר, מהצלחתנו למצות את הסינרגיה עם החברות שנרכשו בשנה החולפת ואנו צופים כי לאורך זמן נמשיך ונמנף הזדמנויות לייעול, לחיסכון בעלויות ולמניעת כפילויות בין החטיבות השונות. הפריסה הגיאוגרפית שלנו ומגוון הפעילויות מאפשרים לנו להתאים עצמנו למגמות המשתנות בשוק הבינלאומי ובתקופה זו אנו מצליחים לצמוח באזורים עם שיעורי צמיחה כמו דרום אמריקה ואסיה פסיפיק. במהלך הרבעון דיווחנו על מספר חוזים חשובים וצבר ההזמנות שלנו המשיך במגמת הצמיחה רבעון שישי ברציפות".

תוצאות הרבעון השלישי של 2011:

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2011 הסתכמו ב- 663.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 649.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2010. התרומה העיקרית להכנסות החברה ברבעון השלישי של 2011 הייתה מפעילותה בתחומי מערכות תקשו"ב והמערכות המוטסות.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2011 הסתכם ב- 204.1 מיליון דולר (30.8% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 197.9 מיליון דולר (30.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקרו מתמהיל התוכניות אשר נמכרו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2011. הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2011 הסתכם ב- 211.6 מיליון דולר (31.9% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 203.5 מיליון דולר (31.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השלישי של שנת 2011 הסתכמו ב- 55.5 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 56.1 מיליון דולר (8.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות השיווק והמכירה ברבעון השלישי של 2011 הסתכמו ב- 58.4 מיליון דולר (8.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 59.1 מיליון דולר (9.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של 2011 הסתכמו ב- 34.0 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 30.2 מיליון דולר (4.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2011 הסתכם ב- 56.2 מיליון דולר (8.5% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 52.4 מיליון דולר (8.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2011 הסתכם ב- 70.3 מיליון דולר (10.6% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 63.3 מיליון דולר (9.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי של 2011 הסתכמו ב- 3.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון ברבעון השלישי של 2011 נמוכות יחסית לרבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל הכנסות הקשורות לעסקאות הגנה.


מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של 2011 הסתכמו ב- 9.8 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 18.2%), בהשוואה ל- 4.8 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 10.1%) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור המס האפקטיבי נבע בעיקרו מתמהיל שיעורי המס במדינות השונות שבהן החברה וחברות הבת שלה פועלות.

חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפות ברבעון השלישי של 2011 הסתכם ב- 4.2 מיליון דולר (0.6% מההכנסות), בהשוואה ל- 3.9 מיליון דולר (0.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הפסד כתוצאה מפעילות מופסקת, נטו ברבעון השלישי של 2011 הסתכם ב- 15.2 מיליון דולר. הפסד זה משקף הפחתת ערך של השקעה המוחזקת כהשקעה מיועדת למכירה, אשר נרכשה במהלך 2010 כחלק מרכישת חברות מקבוצת מיקאל.

חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2011 הסתכם ב- 3.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. חלק המיעוט ברווח הנקי כלל הפסד בסך 6.2 מיליון דולר, הנובע מחלק המיעוט בהפסד כתוצאה מפעילות מופסקת כמצוין לעיל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה ברבעון השלישי של 2011 הסתכם ב- 36.5 מיליון דולר (5.5% מההכנסות), בהשוואה ל- 45.3 מיליון דולר (7.0% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההפסד הנובע מהפחתת ערך של השקעה המוחזקת למכירה, הרווח הנקי הסתכם ב- 45.5 מיליון דולר (6.9% מסך ההכנסות). הרווח הנקי לפי non-GAAP ברבעון השלישי של 2011 היה 56.4 מיליון דולר (8.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 54.1 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של שנת 2011, עמד על 0.85 דולר, בהשוואה ל- 1.05 דולר ברבעון השלישי של שנת 2010. בנטרול ההפסד הנובע מהפחתת ערך של השקעה המוחזקת למכירה, הרווח המדולל למניה עמד על 1.06 דולר ברבעון השלישי של 2011. הרווח המדולל לפי ה- non-GAAP עמד על 1.31 דולר לרבעון השלישי של 2011, בהשוואה ל- 1.25 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2011 הסתכם ב- 5,691 מיליון דולר, לעומת צבר של 5,446 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2010 וצבר של 5,381 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר 2010. כ-75% מצבר ההזמנות של החברה מיועד ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 52% מצבר ההזמנות ליום 30 בספטמבר 2011 מיועד לביצוע ברבעון האחרון של 2011 ובמהלך 2012.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכם ב- 11.2 מיליון דולר, לעומת 73.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2010. הירידה בתזרים המזומנים מול התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקר מהגידול במלאי.

דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP):

הדיווח שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) מוצג להלן על מנת לאפשר למשקיעים גישה לנתונים נוספים בקשר לביצועי החברה, המהווים בסיס מורחב להשוואה בין התקופות וניתוח מגמות בתוצאות הכספיות של החברה. החברה מאמינה שנתונים אלו מקנים מידע שימושי למשקיעים ויסייעו על ידי מתן אפשרות להשוואה מפורטת של מרכיבים מיוחדים הכלולים בתוצאות לאורך זמן. נתונים אלו משמשים את הנהלת החברה בקבלת החלטות אסטרטגיות, ביצוע תחזיות והערכת ביצועי החברה. למען הסר ספק, המשקיעים מוזהרים בזאת כי בניגוד לדוחות הכספיים הנערכים לפי כללי חשבונאות מקובלים, נתונים המוצגים לפי non-GAAP אינם ניתנים להשוואה לנתונים הנמדדים בחברות אחרות.

נתוני ה- non-GAAP המוצגים להלן כוללים התאמות לרווח הגולמי, לרווח התפעולי ולרווח הנקי וכן הרווח המדולל למניה. לצורך חישוב נתוני ה- non-GAAP חברות מתאימות לרוב פריטים שהשפעתם חד-פעמית, פריטים מסוימים שאינם תזרימיים, הוצאות/הכנסות מהותיות הנובעות משינויים רטרואקטיביים בחוקי המס או בתקינה החשבונאית וכן פריטים שלפי הערכת ההנהלה אינם בתחום הפעילות העיקרי של החברה. לצורך הצגת נתוני ה- non-GAAP המפורטים בהמשך, ביצעה החברה את ההתאמות הבאות: 1. נטרול הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים הנובעים מרכישה של חברות; 2. נטרול הוצאות מהותיות הנובעות מרה-ארגון; 3. נטרול הפחתות ערך מהותיות של השקעות, כולל גם של Auction Rate Securities; 4. נטרול רווחים הנובעים משינויים בהחזקה בחברות, וכן רווחים הנובעים מביצוע הערכת שווי בצירוף עסקים הנעשה בשלבים; 5. נטרול הטבות והוצאות מס המתייחסות לסעיפים דלעיל.

נתוני ה- non-GAAP להלן אינם מתבססים על עקרונות וכללים חשבונאיים מוגדרים. החברה מאמינה שהצגת נתוני ה- non-GAAP מוגבלת ואינה משקפת את כל הסכומים הקשורים לפעילות החברה, שנקבעו לפי עקרונות חשבונאיים של GAAP. יש להשתמש בנתונים אלו לשם הערכת תוצאות ופעילות החברה בנוסף לנתונים הערוכים לפי ה- GAAP ולא כתחליף להם.נתונים חשבונאיים נבחרים ל- Non-GAAP (לא מבוקר)
(במיליוני דולר ארה"ב)

תשעת החודשים
שהסתיימו ב- 30 בספטמבר שלושת החודשים
שהסתיימו ב- 30 בספטמבר שנה
שהסתיימה
ב- 31 בדצמבר
2011 2010 2011 2010 2010

רווח גולמי לפי US-GAAP 590.3 566.0 204.1 197.9 797.9
התאמות:
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 23.0 14.6 7.5 5.6 25.0
רה-ארגון והוצאות נלוות (1) - - - - 12.8
רווח גולמי Non-GAAP 613.3 580.6 211.6 203.5 835.7
שיעור ממכירות 31.0% 31.0% 31.9% 31.3% 31.3%

רווח מפעילות לפי US-GAAP 149.8 150.7 56.2 52.4 207.4
התאמות:
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 42.7 32.5 14.1 10.9 47.7
רה-ארגון והוצאות נלוות (1) - - - - 16.4
הפחתת ערך השקעה (2) - 0.7 - - 1.3
רווח משינוי בהחזקות (3) - (4.8) - - (4.8)
רווח מפעילות Non-GAAP 192.5 179.1 70.3 63.3 268.0
שיעור ממכירות 9.7% 9.6% 10.6% 9.7% 10.0%

רווח נקי המשויך לבעלי המניות
לפי US-GAAP
103.3
139.8
36.5
45.3
183.5
התאמות:
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 42.8 32.5 14.1 10.9 47.7
רה-ארגון והוצאות נלוות (1) - - - - 16.4
הפחתת ערך השקעה (2) 0.5 0.7 - - 1.3
רווח משינוי בהחזקות (3) - (17.6) - - (17.6)
פעילות מופסקת, נטו (4) 9.3 - 9.0 - (0.5)
הטבות והוצאות מס חריגות (9.9) (4.2) (3.2) (2.1) (8.9)

רווח נקי המשויך לבעלי המניות
Non-GAAP
146.0
151.2
56.4
54.1
221.9
שעור ממכירות 7.4% 8.1% 8.5% 8.3% 8.3%

רווח למניה מדולל המשויך לבעלי
המניות Non-GAAP
3.38
3.50
1.31
1.25
5.13

(1)נטרול הוצאות מהותיות הנובעות מרה-ארגון בשנת 2010 והפחתת מלאי בסך של כ- 13 מיליון דולר במסגרת רכישת סולתם ואיי.טי.אל.
(2)הפחתת ערך בשנת 2011 מהשקעה בניירות ערך סחירים מסוג ARS ו- CDO, ובשנת 2010 הפחתת ערך נכסים בלתי מוחשיים שנבעו מהשקעה ב- ICI.
(3)רווח משינוי בהחזקות כולל רווח בסך של 12.8 מיליון דולר ממכירת ההשקעה בחברת מדיגייד וכן רווח חשבונאי נטו מהערכת שווי שנוצר בצירוף עסקים הנעשה בשלבים, בסך של כ- 4.8 מיליון דולר, בשנת 2010.
(4)התאמות בגין הפסד מפעילות מופסקת, נטו ממס ובניכוי חלק המיעוט בהפסד, מיוחסות להפחתת ערך של השקעה המוחזקת למכירה, אשר נרכשה במהלך 2010 כחלק מרכישת חברות מקבוצת מיקאל.

אירועים אחרונים:

ב- 17 באוגוסט 2011, הודיעה החברה כי זכתה בחוזים ממספר לקוחות באסיה לאספקת עשרות רבות של מערכות תצפית למטוסי סיור ימי, לספינות ולמגדלי תצפית. הסכום הכולל של החוזים החדשים נאמד בכ- 20 מיליון דולר לאספקה במהלך כשלוש שנים.

ב- 6 בספטמבר 2011, הודיעה החברה כי חברת הבת שלה בארה"ב זכתה בחוזה של חברת בואינג לאספקת מערכות ראש בטכנולוגית צבע עבור מפקדת הכוחות המיוחדים של חיל האוויר האמריקאי. הפרויקט יתבצע בפורט וורת', טקסס.

ב- 8 בספטמבר 2011, הודיעה החברה כי חברת הבת של בברזיל, AEL Sistemas (""AEL) חתמה על מספר הסכמים עם הזרוע הביטחונית של Embraer Defesa e Segurance SA ("Embraer") להקמת חברה בבעלות משותפת Harpia Sistemas, כאשר Embraer מחזיקה בה ב- 51% מהבעלות ו- 49% הנותרים הם בבעלות AEL. החברה החדשה תוקם בברזיליה ותעסוק בתחומי הפעילות של מל"ט, אוויוניקה, סימולטורים וכן אספקת שירותי תמיכה לוגיסטית בתחומים אלו עבור השוק הברזילאי ועבור שווקים נוספים עליהם יוחלט בעתיד. בנוסף ובמקביל להסכמים, Embraer רכשה 25% מאחזקות AEL.

ב- 18 בספטמבר 2011, הודיעה החברה כי קיבלה ממשרד הביטחון חזוה לאספקת מערכות מסוג קשת בהיקף כספי של כ- 40 מיליון דולר עבור צה"ל. מערכות קשת מתוצרת סולתם מערכות, חברת בת של אלביט מערכות, סופקו לראשונה לצה"ל בשנת 2007 והן נחשבות למערכות מתקדמות מסוגן בעולם. אספקת המערכות תתבצע במהלך 4 שנים.

ב- 21 בספטמבר 2011, הודיעה החברה כי חברת הבת שלה, אלביט מערכות אבטחה זכתה בחוזה של חברת נמלי ישראל לאספקה והתקנה של מערכת הגנה היקפית, שתגן על נמל חיפה ובכלל זה על מסוף הכימיקלים ונמל הקישון וכן על מעגן הדייג "שביט".

ב- 26 בספטמבר 2011, הודיעה החברה כי מועצת המנהלים של החברה אישרה רכישה של עד כ- 1 מיליון מניות רגילות של החברה, לביצוע במהלך שנים עשר החודשים הבאים.

ב- 28 בספטמבר 2011, הודיעה החברה כי זכתה במכרז של משרד הביטחון לאספקה, שדרוג ותחזוקה של ציוד הקשר הצבאי של צה"ל. היקפו הכספי הכולל של הפרויקט מסתכם בכ- 280 מיליון דולר, כשמתוך סכום זה, כמחציתו מיועדת לאספקת מערכות קשר חדשות במהלך כ- 5 שנים והמחצית השנייה של הסכום מיועדת לשדרוג ולתחזוקה של מערכות קיימות, במהלך תקופה של עשרים שנה.

ב- 10 באוקטובר 2011, הודיעה החברה כי החברה הבת שלה בארצות הברית זכתה בחוזה של מפקדת התקשורת האלקטרונית של צבא ארה"ב (-CECOM Communications-Electronics Command), לאספקת שירותי תחזוקה וחלפים למערכות ראיית הלילה לטייסים בתצוגות הקסדה המתקדמות מסוג ANVIS/HUD®. החוזה, בהיקף של 23 מיליון דולר, הינו חוזה מסגרת בן חמש שנים, לכמות וזמן אספקה בלתי קבועים מראש (IDIQ).

ב- 17 באוקטובר 2011, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה מגוף ממשלתי של מדינה באסיה לאספקת מערכת מודיעינית מתקדמת מסוג WIT™, בהיקף של 15 מיליון דולר. המערכת תסופק ללקוח בתוך 18 חודשים.

ב- 26 באוקטובר 2011, הודיעה החברה כי החברה הבת שלה בברזיל AEL, קיבלה מהזרוע הביטחונית של Embraer חוזי פיתוח בהיקף כספי של כ- 25 מיליון דולר לאספקת שלוש מערכות נוספות למטוס התובלה והתדלוק החדש, KC-390: חליפת הגנה עצמית (SPS), מערכת הגנה מסוג DIRCM (Directed Infra-Red Countermeasures) ומערכת תצוגת קסדה (HUD). החוזים הינם בהמשך לבחירה המוקדמת ב – AEL כספקית מחשב המשימה עבור המטוס החדש.

ב- 31 באוקטובר 2011, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה לאספקת מרגמות לצבא הספרדי. הפרויקט, בהיקף כספי של כ-8.5 מיליון דולר, מיועד לביצוע במהלך שנים עשר חודשים.

דיבידנד:

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.36 דולר למניה בגין הרבעון השלישי של שנת 2011. המועד הקובע יהיה 29 בנובמבר 2011 והדיבידנד ישולם ב- 12 בדצמבר 2011, בניכוי מיסים והיטלים כחוק בשיעור של 20%.
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
עמירם פליישר יועצים לתקשורת ויחסי ציבור
טל': 03-6241241 פקס': 03-6241411
חנה יונאי hanna@fleisher-pr.com נייד: 050-5888038