הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אלרוב נדל"ן

אלרוב נדל"ן: תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011

•ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 223.3 מיליון ש"ח, לעומת כ- 182 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד •הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 87.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 78.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד •הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 61.8 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 50 מיליון ש"ח), לעומת כ- 45.3 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 42.7 מיליון ש"ח) ברבעון המקביל אשתקד •שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה הסתכם בכ-5.204 מיליארד ש"ח לעומת כ-4.301 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2010

21/11/2011 10:50
כללי
•אסטרטגיה –שתי הפעילויות העיקריות של הקבוצה הינן נכסים מניבים ותיפעול בתי מלון. הכנסות הקבוצה משכ"ד מנכסים מניבים ועודף מתפעול בתי מלון בעשור האחרון צמחו בשיעור ממוצע של כ- 22.5% לשנה. הקבוצה הכריזה בדוח התקופתי של שנת 2010 כי החל משנת 2011 היא שואפת להציג ב-6 השנים הבאות שיעור צמיחה ממוצע שיהיה בין 18% ל- 20% לשנה מפעילויות אלו כלומר להגיע להכנסות של כ- 1 מיליארד ש"ח מפעילויות אלו בתום התקופה דהיינו עד תום 2016.

oמלונאות – מדיניות הקבוצה הינה לרכוש נכסים שיניבו לאחר השבחתם תשואה של כ 10% על ההשקעה הכוללת. הקבוצה פועלת לאיתור נכסים מלונאיים ייחודיים בערים מרכזיות באירופה, בניו-יורק ובת"א. בימים אלו סיימה החברה את הסבתו של הנכס באמסטרדם למלון יוקרתי וממשיכה בפיתוח המלון בלונדון והסבתו למלון יוקרה, במקביל נמשכת בחינת אופן התאמתו של מלון "לוטסיה" בפריז לאסטרטגיית ניהול בתי המלון של הקבוצה.
oנכסים מניבים בישראל ובחו"ל - הקבוצה ממשיכה לפעול לאיתור נכסים מניבים במדינות בהן היא פועלת (שוויץ וצרפת) וכן בלונדון, אנגליה. בישראל הקבוצה ממשיכה לפעול לקבלת האישורים לתוספת בנייה בבית אסיה בת"א ופועלת לאיתור פרויקטים יזמיים ייחודיים בישראל, המתאימים לתיק הנכסים של הקבוצה.

החברה שואפת כי תמהיל ההכנסות משכר דירה מנכסים מניבים יהיה שווה לעודף מתפעול בתי מלון

•דיבידנד – לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור של 30% מהרווח הנקי השנתי המיוחס לבעלים של החברה בנטרול עליה וירידה בשווי נדל"ן להשקעה, עליה וירידה בשווי ניירות ערך שלא מומשו ובנטרול השפעת המס על כל אלה.

•ביולי 2011 חתמה החברה הסכם משולב עם בעל מגרש סמוך למרכז מסחרי Tagipark שבשוויץ ועם שוכר עיקרי בנכס ("COOP") להרחבת השטח המושכר. ההשקעה הכוללת בהרחבה צפויה להסתכם בכ-28 מיליון פר"ש ודמי השכירות מהנכס יגדלו בכ-1.375 מיליון פר"ש בשנה. מועד השלמת הבניה צפוי ברבעון הרביעי של שנת 2012. במסגרת אותו הסכם האריך COOP את תקופת השכירות ביחס לשטח הקיים המושכר לו, כך שהיא תעמוד על 25 שנה מתום סיום הבניה ביחס לשטח הקיים ולשטח החדש.

•ביולי 2011 מכרה החברה בניין משרדים ביפן ובאוגוסט חתמה על הסכמים למכירת 2 נכסים בצרפת - הנכס ביפן נמכר מאחר והחברה החליטה שלא לפעול במדינה זו והנכסים בצרפת נמכרו מאחר שמוצה להערכת החברה פוטנציאל ההשבחה שלהם ותנאי השוק איפשרו מימוש ראוי. שווי השוק של שני הנכסים בצרפת בדוחות שוערך בהתאם למחיר המכירה ובהתאם ההתחייבויות בגינם נרשם במסגרת התחייבויות שוטפות בסעיף התחייבויות מוחזקות למכירה בסך של כ-51 מיליון ש"ח. רווח משערוך (לפני מס) שרשמה החברה ברבעון השלישי בגין שני הנכסים בצרפת הסתכם בסך של כ-4 מיליון ש"ח. רווח ממימוש בניין משרדים ביפן במהלך הרבעון הסתכם בסך של 1.6 מיליון ש"ח לאחר הוצאות מכירה ומס.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של השנה:
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 223.3 מיליון ש"ח, לעומת כ- 182 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך 45.8 מיליון ש"ח ומעליה בהכנסות מהפעלת בתי מלון, עקב רכישתו של מלון לוטסיה בפריז, ברבעון השלישי של 2010 שהסתכמו ברבעון בכ- 89.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 82.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ברבעון הסתכמו בכ- 24.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 22.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. דמי השכירות מהנכסים המניבים בחו"ל הסתכמו ברבעון בכ- 52.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הגידול נובע מהתחזקות הפר"ש ביחס לש"ח ומהצטרפותו של בניין המשרדים A-tec אשר נרכש בחודש מאי השנה.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 87.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 78.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

העודף התפעולי שנבע ממלונות הקבוצה בירושלים (מצודת דוד וממילא) ברבעון הסתכם בכ- 15.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 21.7 ברבעון המקביל אשתקד.

מלון לוטסיה בפריז תרם ברבעון כ- 11.1 מיליון ש"ח לעודף התפעולי של המגזר.

החברה מעריכה כי העודף התפעולי מהמלונות בירושלים (מצודת דוד ומלון ממילא בירושלים) בשנת 2011 יעמוד על כ- 74 מיליון ש"ח (התחזית הקודמת עמדה על 85 מיליון ש"ח - שינוי בהערכת החברה נובע בין היתר מירידה בתפוסה בבתי המלון בירושלים כתוצאה מירידה בתפוסה עקב האירועים במדינות השכנות וכן מירידת שער החליפין של הדולר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם העודף התפעולי ממלונות אלו בכ- 44 מיליון ש"ח.

תחזית העודף התפעולי ממלון לוטסיה בפריז נותרה על כנה והינה כ- 37 מיליון ש"ח (7.5 מיליון יורו)

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 61.8 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 50 מיליון ש"ח), לעומת כ- 45.3 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 42.7 מיליון ש"ח) ברבעון המקביל אשתקד.

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי בהקמה ואת מלונות החברה בירושלים ובפריס) ליום 30.9.2011 הסתכם בכ-5,205 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,301 מיליון ש"ח בסוף שנת 2010. עיקר הגידול נבע מרכישתו של בניין משרדים בשוויץ A-tec, מהתחזקות האירו והפרנק השוויצרי שתרם לעליה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של החברה בצרפת ובשוויץ וכן מהמשך ההשקעה של החברה בשני נכסים שנמצאים בשלבי בניה בשוויץ ובלונדון.

סה"כ הון ליום 30.9.2011 הסתכם בכ- 2.493 מיליארד ש"ח (החלק המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 2.295 מיליארד ש"ח), בדצמבר 2010 הסתכם סה"כ ההון לכ- 2.316 מיליארד ש"ח (החלק המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 2.156 מיליארד ש"ח).

הגידול בהון העצמי בסך של כ- 176 מיליון ש"ח נובע מרווח נקי לתקופה בסך של כ-168 מיליון ש"ח, מגידול בקרן תרגום של פעילות חוץ בתקופה בסך של כ-60 מיליון ש"ח וכן מהמרת אגרות חוב להמרה (סדרה 1) של החברה למניות בסך של כ-23 מיליון ש"ח, בקיזוז דיבידנד ששולם בסך של כ-29 מיליון ש"ח וירידה בקרן הון משערוך רכוש קבוע בסך של כ-46 מיליון ש"ח בעקבות ירידת שוויים ההוגן של בתי מלון מצודת דוד וממילא בירושלים.

מר אלפרד אקירוב, יו"ר דירקטוריון אלרוב נדל"ן מסר: "אנו מסכמים רבעון נוסף של שיפור בהכנסות, ברווח התפעולי וברווח הנקי. פיתוח המלון בלונדון מתקדם ע"פ לוח הזמנים המתוכנן. בנוסף, להערכתנו עד סוף החודש נקבל אישור לאכלוס המלון באמסטרדם וייפתח לקהל הרחב. המלון מקבל מיצוב כמלון היוקרתי באמסטרדם ובחודשים האחרונים התקיימו בו אירועים ייחודיים כמו קבלת פנים וארוחת ערב של מגזין QOUTE, שהוא אחד המגזינים הנחשבים בהולנד בתחום הכלכלה והלייף סטייל, תצוגת אופנה של חברת התכשיטים היוקרה קרטייה. הימשכותו של חוסר היציבות האזורי מעבר למצופה, נותן את אותותיו ביתר שאת על התיירות באזור, בהתאם לכך נאלצנו להפחית את תחזיותינו לעודף התפעולי ממלונות החברה בירושלים לכ- 74 מיליון ש"ח בשנת 2011. להערכתנו הירידה תהיה נקודתית ותתייחס לשנה הנוכחית בלבד. אנו ממשיכים לפעול לאיתור נכסים נוספים, המתאימים לאסטרטגיית ההשקעה שלנו, עם דגש על שוויץ, אשר כלכלתה ממשיכה להוכיח את איתנותה ויציבותה."

אודות חברת אלרוב נדל"ן
אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ, מוחזקת על ידי חברת אלרוב ישראל בשיעור של כ- 77.2% החברה מחזיקה ומתפעלת נכסי נדל"ן מניב ועוסקת בייזום, בניה וניהול של נכסי נדל"ן הכוללים דירות מגורים למכירה, שטחי מסחר, משרדים ומלונות יוקרה (מלון מצודת דוד ומלון ממילא בירושלים).

פעילות הקבוצה בישראל כוללת ייזום פרוייקטים ייחודיים כמו פרויקט אלרוב ממילא בירושלים שבנייתו הושלמה בשנה החולפת. פרויקט אלרוב ממילא ממוקם באתר ייחודי - על התפר שבין ירושלים העתיקה לעיר החדשה מול שער יפו והוא כולל איזור מלונאות, שכונת מגורים ושטחי משרדים ומסחר.

בחו"ל פועלת החברה בתחום הנדל"ן המניב במערב אירופה והיא מתמקדת בעסקאות פיננסיות בעלות שיעורי תשואה גבוהים ובנכסים בעלי שוכרים ברמה גבוהה ולטווח ארוך.
נכון להיום ממשיכה החברה בבניית שני מלונותיה מחוץ לישראל באמסטרדם ובלונדון. מלון הקונסרבטוריום באמסטרדם אשר צפוי להיפתח לקהל הרחב עד סוף נובמבר, מלון קפה רויאל צפוי להיפתח ברבעון השני של 2012. ההשקעה ברכישת מלון לוטסיה בפריז, רכישה והסבת שני בתי המלון בלונדון ובאמסטרדם צפויה להסתכם לכ-2.4 מיליארד ש"ח.

החל מחודש דצמבר 2010 נכללת אלרוב נדל"ן במדד ת"א-75 ות"א-100
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מור דגן, עו"ד
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
נייד: 054-2345244
אתר: www.km-ir.co.il