הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אלרוב נדל"ן

אלרוב ישראל: תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2011

·ההכנסות בשנת 2011 חצו את רף ה-1 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 20% לעומת שנת 2010 ·החל מחודש דצמבר 2011 החלה פתיחתו בהדרגה של מלון הקונסרבטוריון באמסטרדם - המלון עונה על ציפיותיה המוקדמות של החברה ואף למעלה מכך

28/3/2012 11:30
עיקרי תוצאות שנת 2011:

§ההכנסות הסתכמו בכ- 1.04 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 866.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ- 20% אשר נובע בעיקר מגידול בהכנסות מהפעלת בתי מלון, בהכנסות משכר דירה ומעליה בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה. 

ההכנסות מהפעלת בתי מלון גדלו בכ- 28% והסתכמו בכ- 372.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 291.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל בתקופת הדוח הסתכמו בכ-98.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 91.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

דמי השכירות מהנכסים המניבים בחו"ל הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 190.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 162.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

§העודף התפעולי שנבע ממלונות הקבוצה בירושלים (מצודת דוד וממילא) הסתכם בכ- 68.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 78.8 מיליון ש"ח בשנת 2010. הקיטון נובע מירידה בשיעורי התפוסה בשני בתי המלון בירושלים, בעקבות השפעת האירועים במזרח התיכון וכן מירידה בשער החליפין של הדולר בחלק מתקופת הדוח.מלון לוטסיה בפריז תרם בשנת 2011 כ- 34 מיליון ש"ח לעודף התפעולי של המגזר, זו שנת הפעילות המלאה הראשונה של המלון בקבוצת אלרוב.

 

§חברה מעריכה כי העודף התפעולי מהמלונות בירושלים (מצודת דוד ומלון ממילא בירושלים) בשנת 2012 יעמוד על כ- 80-85 מיליון ש"ח ותחזית העודף התפעולי ממלון לוטסיה בפריז נותרה על כנה והינה כ- 34 מיליון ש"ח (כ-7 מיליון יורו).

§הרווח הנקי בשנת 2011 הסתכם בכ- 24.5 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה הסתכם בהפסד של כ- 42.8 מיליון ש"ח), לעומת רווח של כ- 254.6 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 193.1 מיליון ש"ח) בשנת 2010. הקיטון ברווח נובע מהפסד מירידת ערך ניירות ערך סחירים בשנת הדוח בסך של כ- 177 מיליון ש"ח, בהשוואה לעליית ערך בסך של כ- 53.6 מיליון ש"ח בשנת 2010 וכן מרישום הוצאת מסים נוספת בסך של כ- 94 מיליון ש"ח בשל החוק לתיקון נטל המס (החוק בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג), וכן.§סה"כ הון ליום 31.12.2011 הסתכם בכ- 2.84 מיליארד ש"ח (החלק המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 2.075 מיליארד ש"ח). בדצמבר 2010 הסתכם סה"כ ההון לכ- 2.96 מיליארד ש"ח (החלק  המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 2.29 מיליארד ש"ח). הקיטון בהון של כ- 120 מיליון ש"ח נובע בעיקר מירידה בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה בסך של כ-220 מיליון ש"ח. מאידך רשמה החברה רווח נקי לתקופת הדוח בסך של כ-25 מיליון ש"ח, עליה בקרן תרגום של פעילות חוץ רשמה בסך של כ-48 מיליון ש"ח ושיערוך רכוש קבוע בסך של כ 32 מיליון ש"ח.§לחברה תיק ניירות ערך הכולל בעיקר מניות בנקים, פרוטליקס ו- Aposense.

 

ליום המאזן ערכה של ההשקעה במניות הבנקים הינה כ- 567 מיליון ש"ח (מתוכו 340 מיליון ש"ח למסחר ו- 227 מיליון ש"ח זמינים למכירה).

 

ערכה של השקעה זו ירד בשנת 2011 בסכום של כ-330 מיליון ש"ח. מתוך הסך הנ"ל 153 מיליון ש"ח נזקף לקרן הון, והיתרה בסך של 177 מיליון ש"ח נרשמה כהפסד לשנת 2011.

 

לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים נבע לחברה רווח ממניות הבנקים בסך של כ- 86 מיליון ש"ח, הכולל רווח בסך של כ- 33 מיליון ש"ח שירשם בקרן הון בדוח על הרווח הכולל, ורווח של כ- 53 מיליון ש"ח שירשם בדוח רווח והפסד לתקופה (לפי שערים של תום יום המסחר של ה-26.3.2012).

 

לקבוצה השקעה בחברת פרוטליקס הן בהשקעה ישירה והן באמצעות חברת טכנורוב (80%) שמוצגות בספרים לפי שווי הוגן. הקבוצה מחזיקה בכ- 5.286 מיליון מניות פרוטליקס (בשנת הדוח חילקה טכנורוב מניות של פרוטליקס בסך של 4.5 מיליון ע.נ. כדיבידנד בעין כך שסך של 0.9 מיליון ע.נ. חולק על ידי הקבוצה לבעלי מניות המיעוט לאומי פרטנרס). בנוסף מחזיקה הקבוצה באמצעות טכנורוב כ-1.07 מיליון מניות Aposense.

 

פרוטליקס מוצגת ליום 31.12.2011 בשווי של כ- 100 מיליון ש"ח (מחושב לפי מחיר מניית פרוטליקס של 4.93 דולר),  Aposense מוצגת בשווי של כ- 12.6 מיליון ש"ח (מחושב לפי מחיר המניה בבורסה של 11.75 ש"ח).

 

לאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים עלה שווי המניות הנ"ל (בעיקר מניות פרוטליקס) בסך של כ- 25 מיליון ש"ח אשר נזקף כולו כקרן הון בדוח על הרווח הכולל (לפי שערים של תום יום המסחר של ה-26.3.2012).

 

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2011:

§ההכנסות הסתכמו בכ- 320.1 מיליון ש"ח, לעומת כ- 392.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ- 159.2 מיליון ש"ח ואילו ברבעון זה נרשמה עליה בסך 100.2 מיליון ש"ח בלבד כמו כן ברבעון המקביל נרשמו הכנסות אחרות בסך של כ- 52.1 מיליון ש"ח וברבעון זה הכנסה אחרת זניחה בסך של כ- 0.5 מיליון ש"ח.

ההכנסות מהפעלת בתי מלון הסתכמו בכ- 103.2 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד בו הסתכמו בכ- 104.7 מיליון ש"ח.

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל בתקופת הדוח הסתכמו בכ-24.7 מיליון ש"ח, לעומת כ- 24.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

דמי השכירות מהנכסים המניבים בחו"ל הסתכמו ברבעון בכ- 50.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 42.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

§העודף התפעולי שנבע ממלונות הקבוצה בירושלים (מצודת דוד וממילא) ברבעון הסתכם בכ- 23.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 23.4 ברבעון המקביל אשתקד.

 

מלון לוטסיה בפריז תרם ברבעון כ- 8 מיליון ש"ח לעודף התפעולי של המגזר לעומת כ 8.2  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

§ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ- 4 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 15.4 מיליון ש"ח), לעומת רווח של כ- 198 מיליון ש"ח (חלק מחזיקי ההון של החברה כ- 156.8 מיליון ש"ח) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע מרישום הוצאת מסים נוספת בסך של כ- 94 מיליון ש"ח בשל החוק לתיקון נטל המס (החוק בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג), וכן נרשם הפסד מירידת ערך ניירות ערך סחירים ברבעון בסך של כ- 31.1 מיליון ש"ח.

 

אודות קבוצת אלרוב

אלרוב (ישראל) הינה חברה מובילה בתחום הנדל"ן, המשקיעה ופעילה בפרויקטים איכותיים ויוקרתיים. החברה מתאפיינת בניסיון רב בפרויקטים מיוחדים וחדשניים בתחום הנדל"ן. בארץ פועלת החברה באמצעות חב' הבת – אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ (כ- 77.3%). הקבוצה מחזיקה ומתפעלת נכסי נדל"ן מניב ועוסקת בייזום, בניה וניהול של נכסי נדל"ן הכוללים דירות מגורים למכירה, שטחי מסחר, משרדים, בתי מלון (מלון מצודת דוד ומלון ממילא בירושלים).

 

פעילות הקבוצה בישראל כוללת ייזום פרויקטים איכותיים כמו פרויקט דירות היוקרה מגדלי אלרוב ברחוב פנקס בת"א ופרויקט אלרוב ממילא בירושלים, שהינו פרויקט יזמי מהמובילים בישראל, שבנייתו הושלמה בשנה החולפת. פרויקט אלרוב ממילא מוקם באתר ייחודי - על התפר שבין ירושלים העתיקה לעיר החדשה מול שער יפו והוא כולל איזור מלונאות, שכונת מגורים ושטחי משרדים ומסחר.

 

בחו"ל החברה פועלת באמצעות חב' הבת אלרוב נדל"ן אלרוב בתחום הנדל"ן המניב במערב אירופה והיא מתמקדת בעסקאות פיננסיות בעלות שיעורי תשואה גבוהים ובנכסים בעלי שוכרים ברמה גבוהה ולטווח ארוך.

נכון להיום סיימה החברה את פיתוחו של המלון באמסטרדם וממשיכה בפיתוחו של מלון קפה רויאל בלונדון הצפוי להיפתח לקהל הרחב ברבעון השלישי של 2012. ההשקעה ברכישת מלון לוטסיה בפריז, רכישה והסבת שני בתי המלון בלונדון ובאמסטרדם צפויה להסתכם לכ-2.7 מיליארד ש"ח.

 

בנוסף החברה פעילה בתחום ההון סיכון ומשקיעה ישירות בחברות טכנולוגיה בשלבים מוקדמים באמצעות חב' הבת טכנורוב (80%) וכן משקיעה בקרנות הון סיכון שונות. בין השקעותיה הבולטות של טכנורוב משנת 2001 נמנית חברת פרוטליקס, Aposense וקיורטק.

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מור דגן, עו"ד
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
נייד: 054-2345244
אתר: www.km-ir.co.il