הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו מדווחת על תוצאותיה הכספיות נכון לספטמבר 2014

עלייה של 6% במכירות נטו ושל 11% ברווח התפעולי בששת החודשים האחרונים

10/11/2014 12:30
הות'ורן, ניו יורק --(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת חשבונאית עבור הרבעון והחציון שהסתיימו ב-30 ביוני 2014.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2014, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2013

• המכירות נטו הסתכמו ב-250.8 מיליון דולר, כלומר, עלייה של 45.5 מיליון דולר או 22.2% לצד ירידה בנפחי המכירות.

• הרווח הגולמי, כאחוז מסך המכירות נטו, עמד על 79.0% בהשוואה ל-77.7% ברבעון המקביל אשתקד.

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח פחת ב-1.1 מיליון דולר ועמד על 13.8 מיליון דולר.

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה פחת ב-0.5 מיליון דולר ועמד על 21.7 מיליון דולר.

• סך ההקצאות למקרי הפסד והתשלומים להסדרת תביעות עמד על 2.3 מיליון דולר בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר.

• הרווח התפעולי עלה ב-40 מיליון דולר ועמד על 160.3 מיליון דולר, או 63.9% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-58.6% מהמכירות נטו ברבעון המקביל אשתקד.

• הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-143.4 מיליון דולר בהשוואה ל-96.3 מיליון דולר והביא לרווחים מדוללים פר מניה של 3.35 דולר בהשוואה ל-2.15 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות עיקריות עבור החציון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2014, בהשוואה לחציון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2013

• המכירות נטו הסתכמו ב-381.1 מיליון דולר, כלומר עלו ב-22.6 מיליון דולר או ב-6.3 אחוזים לצד ירידה קלה בנפחי המכירות.

• הרווח הגולמי, כאחוז מסך המכירות נטו, עמד על 74.4% בהשוואה ל-74.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-6.2% ועמד על 28.8 מיליון דולר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לא חל שינוי בשיעורן של הוצאות אלה מסך המכירות נטו, שעמד על 7.6%.

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עלה ב-0.9 מיליון דולר ועמד על 44.1 מיליון דולר. עם זאת, אחוז הוצאות אלה מהמכירות נטו ירד מ-12.0% ל-11.6%.

• סך ההקצאות למקרי הפסד והתשלומים להסדרת תביעות עמד על 4.2 מיליון דולר באשראי, שהם תוצאתם הסופית של שני הסדרים. הסדרים אלה הביאו להיפוך מגמה בנתח מהקרן הרלבנטית לעניין זה, שקוזז מהוצאות הרבעון הנוכחי. בתקופה המקבילה אשתקד, עמדו סך ההוצאות למקרי הפסד והתשלומים להסדרת תביעות על 2.1 מיליון דולר (לאור התדיינות סביב דיווח על מחירים).

• הרווח התפעולי עלה ב-21.0 מיליון דולר ועמד על 214.8 מיליון דולר, או 56.4% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-54.1% מהמכירות נטו בתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח הנקי המיוחס לתרו המיוחס לתרו הסתכם ב-189.5 מיליון דולר בהשוואה      ל-155.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בעלייה של 34.4 מיליון דולר שהביאה לרווחים מדוללים פר מניה של 4.42 דולר בהשוואה ל-3.46 דולר באותה תקופה ב-2013.

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ב-30 בפסטמבר 2014 עמד על 96.2 מיליון דולר, זאת בהשוואה ל-159.7 מיליון דולר בתקופה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2013.

• מאז ה-31 במרץ 2014, עלה שווי המזומנים, ובכללם ניירות ערך סחירים, ב-50.1 מיליון דולר ועמד על 682.5 מיליון דולר.

אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

לאחרונה זכתה החברה לאישור ה-FDA לבקשת ANDA (בקשה לאישור תרופה גנרית חדשה) לתחליב Desonide 0.05%. בכך עולה ל-30 מספרם של תכשירי תרו הממתינים לאישור מטעם ה-FDA בנוהל זה.

שיחת ועידה לסקירת ההכנסות (ביום שני, ה-10 בנובמבר 2014, בשעה 08:30 בשעון החוף המזרחי)

כפי שהודיעה בעבר, תקיים החברה שיחת ועידה לסקירת ההכנסות. השיחה תיערך ב-10 בנובמבר 2014, ב-08:30 בבוקר בשעון החוף המזרחי. ההנהלה הבכירה תדון במהלך השיחה בביצועי החברה ותשיב לשאלות המשתתפים. ניתן יהיה להשתתף בשיחה בטלפון או בשידור באינטרנט. על המשתתפים המעוניינים לשמוע את השיחה בטלפון לחייג את המספרים המופיעים מטה:

• שיחת חינם למשתתפים המחייגים מארצות הברית:+1 (844) 421-0601            ID: 25505207

• מספר לחיוג בין-לאומי: +1 (716) 247-5800 ID: 25505207

• שידור באינטרנט: פרטים נוספים על כך מופיעים באתר האינטרנט שלנו, www.taro.com

אם ברצונכם להשתתף בשיחת הטלפון, חייגו את המספרים הנ"ל 5 עד 10 דקות לפני שעת ההתחלה המתוכננת. המרכזיה תספק הנחיות לשאילת שאלות טרם השיחה.

תמלול האירוע יופיע באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com. הקלטת אודיו של השיחה תהיה זמינה בעשרת הימים שלאחריה. 

אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בין-לאומית המקדישה את פעילותה למתן מענה לצרכי לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של תכשירים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. לפרטים נוספים על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, פנו לאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.

הצהרות הסרת חבות

הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדו"ח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, כמו גם הצהרות המתייחסות לביצועיה הפיננסים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות אודות תוצאות החברה ומידע המתייחס לשנת הכספים 2014. החברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הערכות נכונות, אך אינה ערבה למימוש ציפיות אלו. בין הגורמים העשויים להביא לתוצאות שונות בפועל ניתן למנות תנאים בכלכלה המקומית והבינלאומית, תנאים בתעשייה ובשוק בהם פועלת החברה, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, הליכים משפטיים מטעם צד שלישי כלשהו בכל ערכאה משפטית בישראל, ארה"ב, או כל מדינה אחרת בה תרו מקיימת פעילות, שינויים רגולטורים או בחקיקה במדינות בהן תרו מקיימת פעילות, בנוסף לסיכונים אחרים המפורטים מדי עת בדו"חות החברה ל SEC, ביניהם הדו"חות השנתיים המוגשים בטפסי F-20. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לטבלאות הנתונים המקוריות

המקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

לצפייה בהודעה בשפת המקור

http://www.businesswire.com/news/home/20141109005025/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com