הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אלוני חץ

אלוני חץ: תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2011

•ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 166 מיליון ש"ח לעומת כ- 150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד •ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.12 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 26.0 ש"ח למניה •החברה עדכנה את מדיניות חלוקת הדיבידנד לרבעון הרביעי של שנת 2011 ולשנת 2012 ואישרה דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 80 אגורות למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים של 20 אגורות למניה בתום כל רבעון בחודש נובמבר 2011 שילמה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד מיוחד בסך של 133 אגורות למניה (כ- 160 מיליון ש"ח)

21/11/2011 11:10
עיקרי תוצאות הרבעון והתקופה
•הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 778 מיליון ש"ח, לעומת כ- 570 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הקבוצה מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה בתקופה הסתכמו בכ- 364 מיליון ש"ח, גידול של כ- 17% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 193 מיליון ש"ח, לעומת כ- 196 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל נרשמה התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ- 48 מיליון ש"ח וברבעון זה לא נרשמו שיערוכים. ברבעון הנוכחי נרשם רווח של כ- 12 מיליון ש"ח ממימוש כ- 340,000 מניות PSP. הכנסות הקבוצה מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו בכ- 125 מיליון ש"ח, גידול של כ- 18% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

•הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 265 מיליון ש"ח, לעומת כ- 166 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 52 מיליון ש"ח, לעומת כ- 17 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

•תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת בתקופה הסתכם בכ- 198 מיליון ש"ח לעומת כ- 208 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת ברבעון הסתכם בכ- 19 מיליון ש"ח לעומת כ- 24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי כמדי שנה ברבעון השלישי פורעת הקבוצה (בעיקר אמות) ריבית שנתית בגין אגרות החוב בהיקף של מעל 90 מיליון ש"ח.

•ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 166 מיליון ש"ח לעומת כ- 150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הסתכם בכ- 66 מיליון ש"ח לעומת כ- 51 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

•ההון העצמי של הקבוצה ליום המאזן הינו כ- 4.14 מיליארד ש"ח, לעומת כ-3.69 מיליארד ש"ח בתום שנת 2010. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.12 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 26.0 ש"ח למניה, לעומת כ- 2.71 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 22.8 ש"ח למניה בתום שנת 2010.

דוחות סולו מורחב
החוב הפיננסי נטו הינו כ- 2.45 מיליארד ש"ח לעומת כ- 2.43 מיליארד ש"ח בדצמבר 2010.
שיעור החוב הפיננסי נטו למאזן הינו כ- 42.9% לעומת כ- 45.9% בדצמבר 2010.
קווי אשראי חתומים ובלתי מנוצלים בהיקף כולל של כ- 0.7 מיליארד ש"ח (לקבוצה קווי אשראי לא מנוצלים בהיקף של כ- 1.3 מיליארד ש"ח)
נכסים לא משועבדים בהיקף של 2.5 מיליארד ש"ח (לאמות נכסים לא משועבדים בשווי של 4 מיליארד ש"ח).

דיבידנד
דירקטוריון החברה הודיע במרץ 2011 כי בשנת 2011 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 68 אג' למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים של 17 אג' למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.

בחודש אוקטובר 2011 עדכנה החברה את מדיניות חלוקת הדיבידנד לרבעון הרביעי של שנת 2011 ולשנת 2012 ואישרה דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 80 אגורות למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים של 20 אגורות למניה בתום כל רבעון

בנוסף, בחודש נובמבר 2011 שילמה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד מיוחד בסך של 133 אגורות למניה (כ- 160 מיליון ש"ח).

בהתאם למדיניות המעודכנת, בחודש נובמבר 2011 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי של שנת 2011 בסך של 20 אג' למניה (כ- 24 מיליון ש"ח) שישולם במהלך דצמבר 2011. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד שחולק באפריל, יוני וספטמבר 2011 בגין הרבעון הראשון, השני והשלישי של השנה בסך של כ- 60 מיליון ש"ח (34 אג' למניה).

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו מסכמים רבעון נוסף בו משתקפות איתנותן ויציבותן של האחזקות העקריות שלנו, אמות, PSP ו- FCR. נמשכת מגמת שיפור מבנה ההון שלנו באמצעות הפחתת שיעור המינוף ונכון לסוף הרבעון שיעור החוב הפיננסי נטו מסך המאזן עמד על כ- 42.9% בלבד.
ברבעון זה חילקנו דיבידנד מיוחד בסך 1.33 ש"ח וזאת בנוסף לחלוקת הדיבידנד הרגילה שמתקיימת בכל רבעון בהתאם למדיניותינו. אנו רואים בציבור המשקיעים שותפים לדרך, ראיה זו עוברת כחוט השני בכל התנהלותינו החל מהשקיפות וכלה בשיתוף ברווחים ועל כן החליט הדירקטוריון לחלק חלק מהעודפים שנצברו עקב הרווחיות המתמשכת.
בעיצומה של תקופה מאתגרת, בה מתחוללים וצפויים שינויים חברתיים ורגולטוריים, מצא לנכון דירקטוריון אלוני חץ פה אחד, לתת את קולו באופן ברור ונוקב בתגובה להמלצות הועדה להגברת התחרותיות במשק. לדעתנו ישנה חשיבות מכרעת להבאת דעה מנומקת ועניינית אשר טומנת בחובה גם פתרונות מתאימים למצב. ראוי לנסות ולמנוע אימוץ המלצות אשר תהיינה להן, להערכתנו, השפעה שלילית על המשק הישראלי.

אנו ממשיכים לפעול, בזהירות המתבקשת לאור הטלטלות בשווקים, לאיתור השקעות נוספות בתחומי הנדל"ן המניב בשווקים מערביים, השקעות אשר יענו על הקריטריונים שהצבנו לעצמנו."

אודות קבוצת אלוני חץ
אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בארבעה שווקים עיקריים: ישראל, שוויץ, קנדה, ארה"ב ואנגליה.
•בישראל פועלת הקבוצה באמצעות חברת אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל, בה היא מחזיקה כ- 61% ובאנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בישראל, בה מחזיקה הקבוצה בכ -63%.
•בשוויץ מחזיקה הקבוצה ב-16.1% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.
•בקנדה מחזיקה הקבוצה כ-12.1% ב- FCR ובכ- 10% ב GAA.
•בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital (25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השניה ) ובחברות הניהול שלהן.

אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ:www.alony-hetz.com
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מור דגן, עו"ד
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
נייד: 054-2345244
אתר: www.km-ir.co.il