הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ביוני 2014

11/8/2014 09:30
הות'ורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לפני ביקורת חשבונאית עבור הרבעון שהסתיים     ב-30 ביוני 2014.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2014, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2013

• המכירות נטו הסתכמו ב-130 מיליון דולר, כלומר, ירידה של 23 מיליון דולר עם עלייה בנפחי המכירות.

o הירידה במכירות נטו נובעת מהשפעת חיובים נטו שמטרתם עמידה בהתחייבויות חוזיות הקשורות בהתאמות מחירים. סך ההוצאות ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2014 גבוה יותר באופן מובהק מההוצאות ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2013; ערך ההשפעה התוספתית נטו של התאמות אלה ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2014 ביחס לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2013 עומד על 55 מיליון דולר בקירוב (79 מיליון דולר ברבעון הנוכחי בהשוואה ל-24 מיליון דולר באותה תקופה אשתקד). בנטרול השפעתן של התאמות מחירים אלה בשתי התקופות, שיעור הצמיחה נטו במכירות היה עומד על      כ-18%.

o מצופה כי ניתן יהיה להבחין ברווחים מהתאמות מחירים אלה ברבעון השני של שנת הכספים.

o רווח גולמי של 85 מיליון דולר בהשוואה ל-107 מיליון דולר באותה תקופה אשתקד. ערך ההשפעה התוספתית נטו של ההתאמות, שצוינו לעיל ובוצעו ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2014 ביחס לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2013, עומד על 55 מיליון דולר בקירוב. בנטרול השפעתן של התאמות מחירים אלה בשתי התקופות, שיעור הרווח הגולמי היה עומד על כ-25% מעבר לאותה תקופה אשתקד.

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-23% ועמד על 15 מיליון דולר בהשוואה ל-12 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. אנו מצפים להמשך עלייה בהוצאות על מחקר ופיתוח לאורך השנה.

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עלה במיליון דולר ועמד על 22 מיליון דולר.

• סך ההקצאות למקרה של הפסדים והתשלומים להסדרת תביעות עמד על 7 מיליון דולר באשראי כתוצאה מהסדר ומהיפוך מגמה בנתח מהקרן הרלבנטית לעניין זה, שאירעו לאור התדיינות סביב דיווח על מחירים.

• רווח תפעולי של 55 מיליון דולר בהשוואה ל-74 מיליון דולר בתקופה המקבילה, שמדגים ירידה של 19 מיליון דולר. ירידה זו נובעת בעיקר מחיובים נטו שבוצעו כנגד מכירות. בנטרול החיובים התוספתיים שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד, היה הרווח התפעולי עולה בכ-30% בהשוואה לרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-46 מיליון דולר בהשוואה ל-59 מיליון דולר בתקופה המקבילה, כלומר ירידה של 13 מיליון דולר. ירידה זו נובעת מהשפעת החיובים נטו, שצוינו לעיל, שהביאה לרווחים מדוללים פר מניה של 1.08 דולר בהשוואה ל-1.32 דולר בתקופה המקבילה ב- 2013.

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 36 מיליון דולר בהשוואה ל-64 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2013.

• מאז ה-31 במרץ 2014, עלה שווי המזומנים, ובכללם ניירות ערך סחירים, ב-25 מיליון דולר ועמד על 657 מיליון דולר.

מר קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, ציין: "עסקי הליבה שלנו יציבים ומתאפיינים בנפחים יציבים יחסית בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. אנו ממשיכים להגדיל את השקעתנו במחקר ובפיתוח. בהקשר זה, הגשנו חמש בקשות ANDA (בקשות לאישור תרופה גנרית) ברבעון הנוכחי ובכך עולה ל-31 מספרן של בקשות אלה הממתינות לאישור מטעם ה-FDA. בנטרול השפעת החיובים נטו, הקשורים בהתאמות מחירים, על המכירות נטו, היו המכירות נטו אמורות לצמוח ב-18 אחוזים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד".

אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

לאחרונה, זכתה החברה לאישורה של ה-FDA לבקשת ה-ANDA לקרם פלואוצינוניד(Fluocinonide) USP 0.1%. במהלך הרבעון הנוכחי, הגישה החברה חמש בקשות ANDA לאישורה של ה-FDA ובכך עולה ל-31 מספרם של תכשיריה הממתינים לאישור מטעם ה-FDA בנוהל זה.

הגשת דוח שנתי על טופס 20-F ל-SEC (הרשות האמריקנית לניירות ערך)

ב-3 ביולי הגישה החברה את הדוח הכספי השנתי שלה לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2014. הדוח הוגש ל-SEC על גבי טופס 20-F.

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי הנ"ל מוצג טרם ביקורת חשבונאית ולכן נתון לשינויים. 

לטבלאות הנתונים המקוריות

  המקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

לצפייה בהודעה בשפת המקור

http://www.businesswire.com/news/home/20140807006467/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com