הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

תרו קבעה מועד לקיום אסיפה כללית שלא מן המניין ב 27 למרץ 2014

26/1/2014 10:00
הות'ורן, ניו יורק –Business Wireתרו תעשיה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") הודיעה היום על החלטתה לקיים אסיפת בעלי מניות כללית שלא מן המניין ("האסיפה"), וקבעה את מועדה לתאריך ה 27 למרץ 2014. על סדר יום האסיפה יעמוד אשרורן של החלטות שקיבלה החברה במועד אסיפת בעלי המניות הכללית השנתית לשנת 2013 ("אסיפת 2013").

                     

החלטות מסוימות שעמדו על סדר יום אסיפת 2013 נדרשו לאישור מיוחד לפי החוק הישראלי הקובע כי יש להשיג את הסכמתם של סך כל בעלי זכות ההצבעה שאינם בעלי שליטה ושאין להם עניין ישיר בהחלטות. בעקבות אסיפת 2013 גילתה החברה כי טפסי הצבעה בהם השתמשו מספר בעלי מניות לא הוכנו על ידי החברה, וייתכן כי לא יידעו את בעלי המניות לגבי החובה המוטלת עליהם לציין בטופס אם הם מחזיקים במניות שליטה או אם הם בעלי עניין ישיר באי אילו מההחלטות הנדונות, ולפיכך נקראה אסיפה שלא מן המניין לאשרורן של ההחלטות. כל אחת מן ההחלטות התקבלה באסיפת 2013, כל מסמכי ההצבעה שהוכנו על ידי החברה כללו הודעה לבעלי המניות לגבי חובת הדיווח הנ"ל, ולא התקבלה אצל החברה כל עדות לכך שאי אילו מקולות ההצבעה נספרו שלא כשורה עבור בעלי מניות שליטה או בעלי עניין ישיר בהחלטות. למרות כל זאת, ועל מנת למנוע פגיעה בהליך התקין כתוצאה מאי סדרים שייתכן כי התרחשו שלא באשמת החברה, חברת תרו החליטה לקרוא לאסיפה נוספת על מנת לאשרר את ההחלטות שהתקבלו באסיפת 2013.

 

ההחלטות שיכללו בסדר יום האסיפה הם (1) אשרור מדיניות השיפוי של החברה, (2) אשרור שיפוי לשלושה דירקטורים (דיליפּ שאנגווי, סודהיר ואליה, קאל סונדראם), ו (3) בחירה מחדש של הדירקטורים החיצוניים (אילנה אבידוב מור ודן בירן).

 

החברה תפרסם כתב הצבעה לאסיפה אשר תערך ב 27 למרץ 2014, בשעה 10 בבוקר (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר ברחוב הקיטור במפרץ חיפה, מיקוד 26110, ישראל.

 

אודות תרו

 

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

 

 

הצהרות צופות פני עתיד

 

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה, עליהן חלים מספר סיכונים ואי-ודאויות היכולים להביא תוצאות בפועל השונות מהותית מהתוצאות העתידיות הבאות לידי ביטוי או זוכות להתייחסות כלשהי בהצהרות ביחס לעתיד מסוג זה. למעט המחויבויות המפורטות בחוק, החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.com