הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

תנאי שימוש באתר האינטרנט NewsWire.co.il

השימוש באתר זה מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים באתר זה.

אתר אינטרנט זה – www.newswire.co.il ("האתר") הוא שירות שהועמד לרשותך על ידי מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ. כל התכנים, המידע והתוכנה מסופקים באתר או ממנו ("התכנים") ניתנים לשימושך על ידי מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אך ורק בכפוף לתנאי השימוש הכלולים באתר ("תנאי השימוש") מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש, ושימושך באתר כפוף לתנאי השימוש כפי שיופיעו באתר מעת לעת. מטעמי קיצור בלבד, ננקטה לשון זכר, אך ההתייחסות היא לזכר ולנקבה כאחד.

 1. הרשות להשתמש באתר: כמשתמש באתר, מוענקת לך רשות לגישה ושימוש באתר ובתכנים ("רשות השימוש"). רשות השימוש מוגבלת וניתנת לביטול על ידי מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ. רשות השימוש הינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה על ידיך. רשות השימוש ניתנת למימוש על ידך אך ורק בהתאם לאמור בתנאי השימוש ובכפוף להם. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ רשאית להפסיק את הרשות בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 2. הגבלת רשות השימוש: רשות השימוש ניתנת לשימוש לצרכים אישיים בלבד ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא. אינך רשאי להוריד, להעתיק, לתכנת, לשנות, להפריד, לשלוף, ליצור נגזרות, לתמצת, לפרק, להרכיב, לשכפל, להפיק, לבצע, להדפיס, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, לאחסן, להעביר, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, לתת רשות מכל סוג שהוא, בין אם אלה נעשים בתמורה או שלא בתמורה, או לעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר ובתכנים ובכל חלק מהם או בכל מידע או תוכן אחר שהתקבל באמצעותם. אינך רשאי להשתמש בתוכנות גילוי וניטור כדי להתחקות אחר מבנה האתר, דרך פעולתו, מידע על השימוש בו או על משתמשיו. אינך רשאי להשתמש בכל רובוט, ספיידר או בכל מכשיר אחר, אוטומטי או ידני, לניטור או העתקה של האתר או התכנים. אינך רשאי להשתמש או לייצא את האתר או התכנים, או כל חלק מהם, העומדים לרשותך באתר. אינך רשאי לעשות באתר, בתכנים ובתוכנה שום שימוש שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש ושום שימוש שיש בו משום הפרת הדין הישראלי.
 3. איסור שימוש בלתי חוקי, מזיק או מפריע: אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים למטרה בלתי חוקית כלשהי. אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן שיש בו או עלול להזיק, לחבל, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע בכל דרך שהיא באתר, ברשתות ובציוד תקשורת, או להפריע לשימוש של משתמש אחר באתר. אינך רשאי לעשות כל פעולה שיש בה כדי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך במפורש בתנאי השימוש.
 4. לא ייעוץ או המלצה או חוות דעת: התכנים באתר, או כל חלק מהם, אינם מהווים ייעוץ או המלצה, או חוות דעת מכל סוג שהוא. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אינה אחראיות לתכנים, לרבות לנכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכונתם, משמעויותיהם והשלכותיהם. השימוש שהינך עושה באתר ובתכנים או בחומרים המקושרים לאתר וממנו הם על אחריותך בלבד.
 5. בעלות, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות: האתר והתכנים, לרבות המידע, הטקסט, הגרפיקה, האיורים, הצלילים, תמונות ויישומי תוכנה, הם רכושה של מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני ואחר, ובאמנות בינלאומיות. כל הזכויות שמורות ל-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ.
 6. אי הקניית זכויות למשתמש: למעט אם נאמר במפורש אחרת בתנאי השימוש, שום דבר הנמצא באתר ובתכנים או המקושר אל האתר או ממנו לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במכוון, ואף לא בהשלכה, מכללא, על ידי מנע או השתק, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא. הינך מסכים לכך כי התכנים והאתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים וזכויות ודיני קניין למיניהם. ל- מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ הזכות להסיר כל חומר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר. הודעות ל- מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ בדבר הפרה לכאורה של זכות יוצרים כל שהיא, יש להפנות ל- מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ בדואר אלקטרוני info@mgm.co.il.
 7. קישורים לאתר: הינך רשאי לספק קישורים אך ורק לדף הבית של האתר ובתנאי ש: א. אינך מסיר, מעלים, מטשטש או מסתיר בכל אופן שהוא כל חלק של דף הבית של האתר. ב. תודיע ל-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ על רצונך לבצע קישור כזה בדואר אלקטרוני info@mgm.co.il לפחות 15 יום לפני ביצוע קישור כזה. ג. תפסיק את הקישור ברגע ש-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ תורה לך לעשות זאת. ד. הקישור לא ייצור רושם כי קיים כל קשר בין האתר המקשר והאתר. ה. הקישור לאתר לא יציג למשתמש תוכן מהאתר במשולב עם חומר מכל אתר אחר. אם ברצונך ליצור קישורים לחלק מסוים של האתר, עליך להפנות בקשה כזאת ל-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע” בדואר אלקטרוני info@mgm.co.il, ו-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ תודיע לך אם היא נותנת לך את הרשות לעשות כך ובאילו תנאים. רק לאחר שתודיע ל-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ בדואר אלקטרוני info@mgm.co.il כי קיימת את התנאים שנדרשו ממך על ידי מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ, והתנאים בוצעו לשביעות רצונה, תהיה רשאי לבצע את הקישור כאמור.
 8. תכנים של צדדים שלישיים: יכול שיופיעו באתר תכנים של צדדים שלישיים או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים באתר ("תכנים של צדדים שלישיים"). מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אינה אחראיות לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אינה נותנת בכל דרך שהיא שום המלצה או ייעוץ, או חוות דעת, מכל סוג שהוא, לשום אדם או גוף, בכל הנוגע לאמור בתכנים של צדדים שלישיים. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אינה מקבלת על עצמה אחריות לשום דבר הקשור לתכנים של צדדים שלישיים, לרבות זמינות האתרים המקושרים, תקינותם ודרך פעולתם.
 9. פרסומות וחסויות: האתר יכול שיכלול פרסומות או חסויות ("פרסומות"). המפרסמים ונותני החסות אחראים לפרסומות ולתכניהן ולעמידתן בהוראות כל דין. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע” אינה אחראית בכל דרך שהיא לפרסומות ותכניהן, לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכונותם, משמעויותיהם והשלכותיהם.
 10. אחריות: התכנים באתר, לרבות ההודעות לתקשורת נמסרו על ידי החברות ועל אחריותן בלבד, והן אחראיות בלעדית הן לנכונות המידע שנמסר והן לעמידה בכל הוראות הדין. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אינה אחראית לשלמות התכנים, נכונותם, דיוקם, אמינותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם. לא תוכל להעלות כלפי מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ כל טענה או דרישה בקשר לכל הפסד או נזק אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, והשימוש באתר ובתכנים הוא על אחריותך בלבד. כל התכנים והשירותים באתר ניתנים על בסיס ”כפי שהם" (("As Is" וככל שיהיו זמינים (As Available) ללא אחריות מצד מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ מכל סוג שהוא. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ עשתה את כל המאמצים באיסוף והכנת התכנים לאתר, ואולם נוכח המקורות ודרכי הדיווח השונים אין היא יכולה להבטיח כי המידע הינו שלם, נקי מטעויות או מדויק לחלוטין. לפיכך מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ או מי מטעמה אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לכל הפסד או נזק שייגרם לכל אדם (לרבות תאגידים ושותפויות מאוגדים, או שאינם מאוגדים) בשל טעויות, אי דיוקים או השמטות באתר או בתכנים, לרבות אם אלה נגרמו בשל רשלנות, טעות או מכל סיבה אחרת. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לתכנים של צדדים שלישיים, לפרסומות, לכשלים טכניים או אחרים באתר ובתכנים, לשגיאות, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, לנגישות לאתר או לכל חלק ממנו, לשימושך בציוד, חומרה ותוכנה בקשר עם האתר, ולכל שימוש מכל סוג שהוא שאתה עושה באתר ובתכנים.
 11. הרשמה: חלקים מסוימים באתר מחייבים הרשמתך. אתה מתחייב כי פרטי ההרשמה שאתה מספק באתר הם נכונים ומדויקים. מחובתך ליידע את מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ על שינויים של כל מידע שסיפקת לתוך האתר. כל הרשמה היא לאדם יחיד, אלא אם צוין במפורש אחרת בדף ההרשמה. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אינה מתירה שימוש תחת שמך על ידי כל אדם או גוף אחר, ומחובתך למנוע שימוש בלתי מורשה כזה. אם ידוע לך או יש לך סיבה להאמין כי נעשה או ייעשה שימוש בלתי מורשה מסוג כל שהוא, עליך להודיע לאלתר ל- מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ בדואר אלקטרוני info@mgm.co.il
 12. פרטיות: מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך תוך שימוש באתר למטרות המפורטות כאן, וזאת תוך שמירת זהותך ופרטיך בסודיות מוחלטת כלפי צדדים שלישיים, ובכפוף לתנאי השימוש ולהוראות הדין. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך במסגרת בקשתך למידע לצורך יצירת קשר איתך בכל הקשור לאתר, לתכנים, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות פעילויות שיווק שלה בקשר עם כך; לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; לניתוח דפוסי שימוש, כגון מספר ותכיפות הכניסות לאתר ולחלקיו השונים; לאיסוף נתונים סטטיסטיים, לרבות מסירת דפוסים ונתונים אלה לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, הכול בהתאם להוראות החוק לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. במסירת פרטיך באתר, אתה נותן ל- מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ אפשרות לעשות בהם שימוש למטרות מסוג אלה. מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ תהיה רשאית לשלוח לך מידע בנושאים הקשורים לאתר ולתכנים, אלא אם כן הודעת ל-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ בדואר אלקטרוני info@mgm.co.il כי אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני כאמור מ-מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ.
 13. איסור על צדדים שלישיים לפנות למשתמשים: בשום מקרה ובשום אופן לא ישתמש כל צד שלישי באתר ובתכניו לשידול מכל סוג שהוא של משתמשי האתר בין למטרות מסחריות ובין לכל מטרה אחרת, אלא באישור מפורש מראש ובכתב של מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע”מ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 14. הדין החל ומקום השיפוט: על הגישה והשימוש באתר, לרבות כל הקשור והנובע מתנאי השימוש, יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בתביעות בנושאים אלה או הקשורים או הנובעים מהם.